socha sv. Václava

Socha, stojící na kamenném pilíři, se nachází na náměstí v části, kde je nyní malé parkoviště. Prostor okolo pilíře v šíři cca 0,5m je vymezen pískovcovými bloky pospojovanými železnou sponou. Pilíř z hrubozrnného pískovce na čtvercovém půdorysu má trojitě odstupňovanou dolní část, střední část se konkávně zužuje, členěna je drobnou římsičkou. Na čelní straně je zdobena vystupujícím obdélným rámcem se zkosenými rohy, který pokračuje přes římsičku do horní části pilíře. V rámci se nachází nápis: SVATÝ VÁCLAVE. Horní část pilíře je širší předstupující s valbovitým ukončením, kde je na plintu umístěna socha světce. Sv. Václav v mírně nadživotní velikosti má pokrčenou pravou nohu, obut je do vysokých jezdeckých bot a zahalen do bohatě řaseného pláště, který si přidržuje pravou rukou. Pravou zároveň obemyká praporec s bohatě řaseným suknem. Levou rukou se opírá o vydutý štít s volutami, ve štítě orlice. Na hlavě, pozdvihující k nebi, má knížecí čapku, tvář s vousem lemují vlnité vlasy. Zrak upírá k nebi. Zadní (nepohledová) část sochy je plochá, vytváří velký kontrast s dynamicky pojatou čelní stranou. Předmětem památkové ochrany je socha světce na pozemku č.parc. 1050.