socha sv. Václava

Socha se nachází severně od Vchynic, u místní části zvané Vinný Lis, při silnici z Lovosic do Bílinky. Původní napojení na obec je dnes přerušeno tělesem dálnice. Dílo stojí na vnější hraně silničního příkopu, v trávě. Obrací se čelem k silnici. Celek je tvořen členěným podstavcem, plintem a vlastní sochou sv. Václava. Pro zhotovení díla byl využit jemnozrnný pískovec. Hlava je nepůvodní, z pískovce z jiného zdroje. Ratiště praporce i říšské jablko na knížecí koruně je nově dotvořeno z umělého kamene. Soklová partie je ze třech stran zdobena zrcadlovým vrypem s obloukově projmutými rohy. Přechází ustupující profilací na hranolový dřík čtvercového průřezu. Přední i zadní strana dříku je zdobena vrypem vymezenými zrcadly, rovněž s obloukově projmutými rohy. Čelní zrcadlo je doplněno německým minuskulním nápisem s datací obnovy. Dřík završuje římsová hlavice. Na bohatě rozvinutém plintu, profilovaném ze tří stran, stojí vlastní figura. Má lukovitě prohnuté tělo, jinak ale působí spíše blokovitě, strnule. Světec stojí v kontrapostu, váhu těla přenáší na pravou nohu. Oděn je do knížecího oděvu, který se skládá ze spodního šatu, sahajícího až ke kolenům, kožešinového pláště sepnutého na prsou a vysokých škorní. V pravé ruce drží praporec, levou rukou se opírá o štít se zemským znakem. Štít má mírně rokajový tvar s volutami na spodní a horní straně. Střední plochu zdobí reliéf přemyslovské orlice v mělce vpadlém oválném poli. Sv. Václav hledí před sebe, tvář má zarostlou plnovousem, na hlavě mu spočívá knížecí koruna.