Sochova vila

Jedná se o jednopatrovou volně stojící secesní vilu s půdním patrem. Jižní fasáda do ulice Husova o třech okenních osách. Středovou osu tvoří rizalit ukončený štítovým vikýřem, v patře rizalitu balkonek se zábradlím v podobě stylizovaných včel. Jihovýchodní nároží vily akcentuje polygonální arkýř ukončená jehlancovou helmicí francouzského typu s jehlou vrcholící praporkem, krytina měděná. Přízemí pojednáno pásovou bosáží sbíhající se nad okny do středového klenáku. Patro odděluje průběžná kordonová římsa, na kterou dosedá parapetní pás zdobený plastickými geometrickými motivy v omítce. Okna v přízemí jsou opatřena segmentovým záklenkem, v patře obdélníková s šambránou zdobenou nad okny modře glazovanými kachly. Ty se objevují i ve štítu, v jehož vrcholu je plasticky v omítce vyznačená datace 1910. Tvar štítu je trojúhelníkový se zkosenou špičkou, tympanon rámuje plastický geometrický pásový dekor, v ose je štít prolomen oknem se záklenkem tvarovaném úsekem dvanáctiúhelníku. K západnímu průčelí přiléhá schodiště s kuželkovou balustrádou, částečně kryté portikem. Střecha portiku ukončena cimbuřím, které zároveň slouží jako parapet balkonu. V cimbuří osazeny klíčové střílny městského opevnění ze začátku 16. století. Mezi pilíře portiku druhotně osazen pískovcový renesanční portál. V ose nad ním je umístěna kamenná deska s erbem města Litovel. Po stranách vstupu do domu jsou druhotně situovány dva renesanční náhrobníky Jana Borečka z Bříšťan a neznámého šlechtice v honosném oblečení z 2. poloviny 16. století. Dále při schodišti zazděná kamenná růžice, původně z kostela sv. Marka, a deska uzavírající urnu Jenovéfy Apter (z roku 1802), původně z kostela sv. Filipa a Jakuba v Litovli. Další vstup do domu je situován na severní stranu. Kratší schodiště s kuželkovou balustrádou je tentokrát kryté odlehčenou kovovou konstrukcí se sklem. Detail stylizovaných brouků se uplatňuje ve tvaru mříže prosklené výplně dvoukřídlých dveří. Okna ve všech podlažích mají vytažené šambrány, vertikálně jsou dělena na tři části s jedním poutcem.