sokolovna

Volně stojící patrová budova skládající se z rozlehlé, široce zaklenuté tělocvičny (na výšku 2 podlaží) a dvoupodlažní části s kancelářemi, klubovnami, bytem a sálem loutkového divadla (v 1. patře). Budova s podélným půdorysem má výrazný asymetricky umístěný vstup. Vnitřní členění budovy je patrné i na jejím průčelí. Hlavní fasáda je prolomena čtyřmi okenními osami v úseku tělocvičny a třemi osami v úseku administrativní části. V úrovni přízemí jsou před okna tělocvičny vestavěny pilastry s iónskými hlavicemi a mezi okny jsou přizděny přízední pilíře, zakončené římsou. Ve střední ose průčelí administrativní části je umístěn vstup, zvýrazněný rizalitem, prolomeným třemi, stlačeným obloukem zaklenutými, vstupy. V patře tato kontrukce přechází v balkon s vyzděnou poprsní. Průčelí objektu je zakončeno v okenních osách stupňovitými štíty a v ose rizalitu vysokým atikovým štítem s cimbuřím a s plastikou ve vrcholu. Fasáda administrativní části je v úrovni nad okny 1. patra doplněna štukovou výzdobou. Budova je zastřešena mansardovými střechami, nad tělocvičnou s polovalbou a nad administrativní částí s valbou s lucernou. Nad vstupem do tělocvičny je umístěn balkon ve tvaru písmene U. Dřevěná konstrukce balkonu je osazena na konzolách, z nichž dvě u vstupu jsou zdobeny štukem. Na protější straně vstupu je prolomeno do stěny malé zvýšené podium, lemované štukovou výzdobou. Prostor tělocvičny je osvětlen ze dvou stran dvěma řadami oken, umístěnými v ose nad sebou. Spodní okenní výplně jsou obdélné, horní jsou obloukovitě zakončené (prodloužená okna termální). Druhá část budovy zahrnuje administrativní prostor a zázemí tělocvičny. Je v ní umístěno hygienické zařízení, byt, kanceláře, klubovna a sál loutkového divadla. Chodba i sál jsou zdobeny štuky a dekorativní malbou na stropě. interiéru jsou zachovány původní štukové prvky, většina dveřních výplní včetně zárubní a obkladů, schodišťové zábradlí či povrchová úpravy podlah. Okenní výplně jsou převážně původní, stejně tak je v rámci exteriéru dochovaná původní fasáda a její štuková výzdoba.