soubor domů

Blok domů (čp. 705-722) při ulicích Ruské, Na Míčánkách, Bulharské a Tolstého tvoří osmnáct domů ve dvou částech na půdorysu obdélníku. Uvnitř bloku je vnitřní prostor s domovním vybavením a dětskými hřišti, doplněný zelení. Obě části souboru, jak do ulice Ruské, tak do ulice Bulharské jsou řešeny obdobně, pouze s menšími odchylkami v detailech. Architekt František Libra zde užitím nenáročných výrazových prsotředků - pásů balkonů, sedlových střech, pásových vikýřů - vytvořil harmonický celek puristické architektury, který je doplněn hřištěm pro děti uvnitř bloku, architektonizovanými zídkami a další drobnou architekturou. Blok objektů je mimořádně kvalitní jak po stránce typologické, tak architektonické. Domy jsou významným dobovým dokladem puristické architektury 20.let 20. století nejen po stránce slohové a urbanistické, ale jako doklad trendů hledání nových dispozičních řešení a funkčnosti architektury. Blok je dochován bez výrazných stavebních změn či nevratných zásahů v exteriéru i interiérech.