soubor šesti domů č.p. 1255, 1256,1257, 1258, 1259, 1262

Řada šesti domů tvoří relativně jednotný celek s blízkou dobou vzniku. Dvě vnitřní dvojice domů (1256 a 1257, 1258 a 1259) mají vždy zrcadlově shodnou dispozici, fasády do ulice jsou podobné u celé této řtveřice domů. Polořadový dům č.p. 1256 je přízemní. Směrem do ulice Havlíčkova zceluje řadu domů jednotné oplocení úzkých předzahrádek nízkým plůtkem, jakoby prověšovaným mezi sloupky. Dům č.p. 1255 Nároží přízemního polořadového domu s valbovou střechou prostupuje věžovitá hmota, směrem do ulice Havlíčkova přestupující před úroveň zbytku fasády. Její převýšené polopatro je střešeno jehlancovitou střechou s výrazným, náznakově vikýřovitým zalomením mohutné vyložené profilované římsy a ozdobnou špicí na vrcholu. Její fasády jsou jednoosé. V přízemí se nacházejí pravoúhlá šestidílná (dělení křížového typu) okna s bohatě geometricky zdobenými šambránami se závěsy, uchy a kapkami, jakoby zavěšenými na úsecích nadokenní římsy, a s parapety. Nad úrovní střechy zbytku stavby probíhá jemná profilovaná římsa, na nárožích se závěsy a kapkami, směrem do ulice jí v ose proniká půlkruhové okénko s mohutnou archivoltou, rovněž ukončenou kapkami. Zbývající část fasády do ulice je douosá, s výraznou vyloženou profilovanou římsou. Užší (čtyřdílná) pravoúhlá okna opakují dekorativní repertoár oken v přízemí věžovité části. Nad nimi se ve středu střechy nachází drobný vikýř, zakončený sedlovou stříškou a jehlancovitou věžičkou se špicí. Boční a zadní fasáda a interiér nebyly zpřístupněny. V boční fasádě se nachází vstup, k zadní fasádě byla později doplněna přístavba s piltovou střechou.Domy č.p. 1256 a 1257 Nejdekorativnější část stavby představuje třístupňový štít, na okrajích ohraničený věžičkami s plastickou výzdobou obdélných a kruhových polí a sedlovou stříškou. Jednotlivé stupně jsou podobně jako u domu č.p. 1256 kryté napříč kladenými sedlovými stříškami a zdobené navíc subtilními kovovými prvky na vrcholech. Vrchol štítu je kryt rovněž příčnou sedlovou stříškou ukončen čučkou v podobě vázy. Čelo štítu se otevírá bohatě členěným termovým oknem podkroví se širokou archivoltou se středovým klenákem, zdobenouvegetabilním motivem a geometrickými parapetními závěsy. nad ním se nachází slepé okuli a ještě výš půlkruhově ukončená nika na mušlové konzole. Fasádu štítu dále zdobí drobné kruhové terčíky, na fasádě podobně jako ostatní aktivní prvky zvýrazněné odlišnou intenzitou růžové barvy omítky. vysoký půlkruhový vstup s proskleným nadsvětlíkem je zdoben obdélným zrcadlem supraporty. Okna suterénu v podezdívce jsou ukončená segmentově. Nová tašková krytina střech.