soubor soch Agónie v Getsemanské zahradě

Soubor pískovcových soch představujících Agónii v Getsemanské zahradě se ve své původní podobě nalézala a dosud částečně nalézá na rohu Jiráskovy ulice v Mimoni (Niemes). Dle údajů literatury nechal soubor soch zhotovit roku 1689 tehdejší městský radní a kovář Christof Thum. Na čtvercovém neoploceném zatravněném pozemku mezi sousedními stavebními parcelami bylo možné se do nedávné doby setkat s ústředním sousoším Krista s andělem a opodál rozmístěných soch trojice ležících apoštolů sv. Petra, sv. Jana Evangelisty a sv. Jakuba Většího (v únoru roku 2001 byla ukradena socha sv. Petra, ostatní dvě sochy byly raději preventivně provizorně umístěny v areálu mimoňské fary). 1. Ústřední sousoší Krista s andělem se dosud nalézá ve svém původním umístění na vrcholu uměle vytvořeného pahorku (Olivetské hory) v zadní části parcely. Přístup k sousoší je umožněn osmi pískovcovými schodnicemi (každý schod tvořen dvojicí desek). Vrchol zatravněného pahorku osazuje na mohutném hranolovém podstavci (složeném ze dvou pískovcových kvádrů, z nichž pravý je výrazně červeně zbarven) sousoší klečícího schýleného Krista podepíraného přiklekávající figurou anděla. Kristus je oděn ve spodní přiléhavý šat členěný nevýraznými záhyby a převázaný v pase. Bosý Kristus přikleká ke skále, na které má položenu pravou ruku. Vzhledem k dlouhodobé expozici v exteriéru a díky vandalským útokům je povrch kamene značně abradován. Kristova tvář skloněná k zemi a lemovaná dlouhými vlasy má porušenou modelaci. Zprava ke Kristovi přikleká figura anděla oděného pouze bederní rouškou. Zatímco levou rukou anděl podepírá téměř bezvládného Krista, pravou rukou jej objímá na zádech a s účastí se k němu sklání. Hladká bezvousá andělská tvář lemovaná dlouhými prameny vlasů spadajícími na ramena je též silně poznamenána abrazí. Ve středu čelní stěny pískovcového bloku sousoší (v partii pod Kristovou pravicí) je v kameni osazen železný čep-pozůstatek kovové lampy zachycené na historické dokumentaci. 2. Socha ležícího apoštola sv. Petra se v původní situaci nalézala zcela vlevo při patě uměle vytvořeného pahorku Olivetské hory. Socha uzavírající zleva kompozici souboru byla bohužel v únoru roku 2001 odcizena a dosud nenalezena. Apoštol sv. Petr obvyklé typiky byl oděn v dlouhé roucho členěné nemnoha záhyby a přiléhající k tělu. Tvář sv. Petra byla natočena směrem kupředu. Apoštol měl obvyklý plnovous a kratší kučeravé vlasy. 3. Socha ležícího apoštola sv. Jana Evangelisty se v původní situaci nalézala při patě levé strany schodiště stoupajícího vzhůru k sousoší Krista s andělem. Vzhledem ke krádeži sochy sv. Petra byla socha preventivně přesunuta a provizorně deponována na dřevěné paletě v areálu mimoňské fary u ohradní zdi zahrady. Spící apoštol leží, hlavu má opřenu o pravou ruku. Sv. Jan je oděn v dlouhý spodní šat a plášť přes ramena. Roucha přiléhají těsně k tělu, obrys je kompaktní. Tvář sv. Jana Evangelisty je hladká, bezvousá, dlouhé vlasy splývají v pramenech na záda. 4. Socha ležícího apoštola sv. Jakuba Většího se v původní situaci nalézala zcela vpravo od schodiště stoupajícího k sousoší Krista s andělem a uzavírala kompozici souboru z této strany. Vzhledem ke krádeži sochy sv. Petra byla socha preventivně přesunuta a provizorně deponována na dřevěné paletě v areálu mimoňské fary u ohradní zdi zahrady. Pololežící apoštol obvyklé barokní typiky spočívá se skloněnou hlavou k pravému rameni. Oděn je v dlouhé splývavé spodní roucho přilnuté k tělu. Plášť má přehozen přes hlavu a levé rameno. Apoštol má tvář zralého muže s delším plnovousem.