sousoší Kalvárie na podstavě

Sousoší Kalvárie se nachází v dolní části obce u rybníka, naproti objektu č.e. 18, po levé straně ve směru na obec Svinná. V zarostlé vegetaci, ohraničené kovovým plůtkem ve vzdálenosti cca 3 m od místní komunikace je na kamenné základně posazen kvádrový sokl o rozměru 70 x 100 x 66 cm výšky, na přední straně s konvexní příložkou a uprostřed s vyrytou datací 1807. Sokl je ukončen převodkou s výžlabky, který přechází do těla podstavce o rozměru 60 x 80 x 120 cm výšky, po stranách s příložkami, ve spodní části se zavíjenými listovými volutami. Ve spodní části podstavce v nápisové konkávní obdélné desce je vyrytý čtyřřádkový text nápisovou minuskulní frakturou: Nesmirnij Lasce sweta Spasitele / Pawel Hanuss vděčne obetuge. / Považ čloweče Gežissovo milowanj/ Milug! a nagdeš Smilowanj/. Na čelní straně vytesán reliéf sv. Maří Magdalény o rozměru 70 x 35 cm, světice zobrazena v pokleku, u nohou umrlčí lebka, pod levou rukou položena nádobka s mastí, pravá ruka spuštěna podle těla s uchopenou zřasenou draperií, levá ruka ohnuta v předloktí, světice si rouškou utírá obličej od slz, bolestný výraz ve tváři. Nad reliéfem vytesán rokajový baldachýn se spuštěnými festony po stranách reliéfně zobrazené figury. Příložky podstavce na přední straně se svislými linkami po okrajích a geometricky vedenými vodorovnými vrypy. Boky podstavce zdobeny taktéž reliéfy (60 x 35 cm) v zapuštěných, v horní části segmentově zakončených nikách, vlevo Marie Kleofášova, která byla matka Jakuba mladšího ze sboru apoštolů a Josefa, postava stojící na kamenu s oblakem, levá ruka položena na prsou, pravá volně spuštěna podle těla. Na podstavci vpravo v reliéfu zobrazena Salome Jeruzalemská, která byla dcerou Marie Kleofášovy a matka apoštolů Jakuba staršího a Jana, figura je zobrazena s hlavou skloněnou k levému ramenu, pravá ruka ohnuta v předloktí a položena na prsou, levá spuštěna podle těla s uchopenou nádobkou vonné masti pro nedělní pomazání Kristova těla. S oběma ženami, příbuznými Panny Marie, se setkáváme v evangeliu, kde doprovází Krista až na Kalvárii. Podstavec je ukončen vzdutou římsou o tloušťce 40 cm, uprostřed v emblému s paprsčitou svatozáří letící holubice, symbol Ducha svatého. Na plintu římsy uprostřed vztyčen krucifix s jetelově zakončenými rameny, ve vrcholu svislého břevna kříže nápisová deska, titulus, IN/RI/s mrtvým tělem ukřižovaného Krista, bederní rouška s cípem u pravého boku, hlava skloněná k pravému ramenu, na hlavě trnová koruna, kovová paprsčitá svatozář ve třech svazcích. Podnoží kříže s kvádrovým soklíkem zdobeným na čelní straně bohatým vegetativním motivem, v patě soklíku rokaje. Na plintu dvě figury, Bolestné P. Marie (vlevo) a sv. Jana Evangelisty (o výšce 90 cm). Sochy pod křížem s kovovými atributy, Bolestná P. Marie s mečem zabodnutým v srdci, sv. Jan Evangelista s paprsčitou svatozáří. Na římse uprostřed uchycena kovová lucerna na držáku. Materiál světlý pískovec, kovové atributy, lokální zlacení kamene (letopočet na soklu, kruhové svatozáře světic, reliéf Ducha svatého, titulus). Kovové atributy zkorodovány. Římsa podstavce s kovovým držákem a zavěšenou plechovou lucernou se skleněnými výplněmi. Celková výška 450 cm.