sousoší sv. Jana Křtitele s anděly

Socha patrona řádu johanitů (maltézských rytířů) s praporem v pravici a s beránkem u nohou. Pískovcové vrcholně barokní sousoší sv. Jana Křtitele spočívá na masivním trojbokém podstavci se složitě půdorysně tvarovanými stěnami, z nichž po třech stranách konkávně vybíhají hranolové sokly (na čelných stěnách s mohutnými volutovými útvary), na nichž jsou rozestavěny tři figury andělů. Střední část pak pokračuje dalším kónicky projmutým podstavcem, s trojicí pravidelně rozmístěných pásů pokrytých květy, na němž stojí socha sv. Jana Křtitele. Dolní část postamentu zdobí reliéfy, které zobrazují Navštívení P. Marie, Stětí sv. Jana Křtitele a Zjevení sv. Jana Křtitele. Sochařské práce provedl F. M. Brokof a ateliér Jana Brokofa. Obličej "českého anděla" (anděl s kartuší, na níž je český nápis) na záp. straně statue je považován za portrét F. M. Brokofa. Sousoší bylo původně středem kašny.