sousoší sv. Jana Nepomuckého a Piety

Sousoší sv. Jana Nepomuckého a Piety stojí pod skupinou mohutných javorů na pozemku u domu č. p. 247 v severovýchodní části obce, přibližně 50 m od železniční trati. Památku tvoří oplocení památky přibližně na půdorysu čtverce se čtyřmi kamennými hranolovými sloupky v nároží, kamenná pravoúhlá základová deska, dvouetážový mohutný sokl, sousoší Piety umístěné v nice druhé etáže soklu a vrcholová socha sv. Jana Nepomuckého. Sloupky, sokl i plastiky jsou vytvořeny z labského jemnozrnného až střednězrného pískovce šedožluté barvy. Sloupky oplocení jsou čtvercového průřezu, zakončení sloupku je zaoblené. Po stranách jsou ve sloupcích vysekány obdélné kapsy určené k zasunutí pravděpodobně dřevěného oplocení, které v současné době schází. Spodní etáž soklu na obdélném mírně konvexně-konkávně zvlněném půdorysu se zvýrazněným nárožím na čelní straně je trojdílná, horizontálně členěná na patku, dřík a římsovou hlavici. Patka vpředu se zvýrazněnými mírně předsunutými nárožími je zakončena bohatou ustupující profilací tvořenou ústupky a oblounem. Střední část spodní etáže soklu (dřík) má na čelní straně také zvýrazněná předstupující nároží, na kterých jsou v jejich horní polovině osazeny kanelované voluty. Ve středu čelní strany dříku je umístěno mírně vystupující nápisové zrcadlo obdélného tvaru. Horní strana zrcadla je vyklenuta do segmentového oblouku, spodní strana je ve středu takřka pravoúhle projmutá. V zrcadle je sekaný nápis: Ex voto / erecta Anno / 1786. Na dřík dosedá římsová bohatě profilovaná hlavice na čelní straně ve střední ose segmentově prohnutá. V místě prohnutí umístěn kovový držák lucerny (věčného světla). Druhou etáž soklu tvoří vysoká kaplice na obdélném půdorysu na čelní straně s hlubokou nikou se sousoším Piety Bohosudovské, v konše niky je plastická stylizovaná mušle, nika je lemována oblounovou lištou. Na patě niky je ve střední ose umístěna oválná nápisová kartuše. Po stranách kaplice na volutách klečí sochy andělů, putti (pravý chybí), vzhlížející k Panně Marii. Každý anděl svíral kamennou schránku ve tvaru planoucího srdce s lichoběžníkovou ukládací nikou. Zadní strana obou etáží soklu je plochá. Vrcholová socha sv. Jana Nepomuckého stojí na nízkém hranolovém plintu. Zobrazení sv. Jana Nepomuckého v tradičním ikonografickém pojetí navazuje na ustálený vzor z počátku 18. století, který vychází z podoby sochy sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě v Praze.