špitální kaple sv. Wolfganga

Kaple stojící na obdélném půdorysu s polygonálním závěrem je včleněná do sousední budovy bývalého špitálu. Kaple s valbovou střechou, krytou eternitem (pův. břidlicí), ve vrcholu se sanktusníkovou věžičkou – zvoničkou, oplechovanou, ve tvaru osmiúhelníku, se dvěma výraznými římsami, završenou polokupolí se zlacenou makovicí s latinským kovaným křížem. Hlavní průčelí orientováno na JV, do silnice, ve spodní části hladce omítaná podezdívka, ve vrchní části nová sgrafitová psaníčková výzdoba. Průčelí je děleno do tří os, v postranních osách jsou vysoko umístěná okna v půlkruhově zakončených špaletách. Střední osu tvoří portál s kamenným ostěním s půlkruhovým zaklenutím. Portál je lemován polopilastry s hranolovými patkami a hlavicemi, nad nimi probíhá výrazná odstupňovaná římsa, Nad ní je v půlkruhovém výklenku zasazený tesaný pískovcový znak Pachtů z Rájova s datací 1770. Loď je na boku členěna dvěma okenními osami, okna v šambráně s půlkruhovým uzávěrem. V části polygonu presbytáře je ve V stěně malé okno ve špaletě s lomeným obloukem. Ze středověkého orientovaného kostela se zachovala loď s polygonálním presbytářem. Sesazení obou částí nerespektuje jednu osu, ale láme se v jejich styku k severu s tím, že V strana lodi je kolmá k ose presbytáře. Severní stěna lodi probíhá rovnoběžně s J stěnou a Z k nim dosedá kolmo. Středověké horizontální konstrukce se nezachovaly. Objekt prošel od renesance množstvím přestaveb a oprav. Roku 1961 bylo nově omítnuto i průčelí. Průčelí polygonálního presbytáře dnes překrývá v nové omítce proškrábané psaníčko. J stěnou presbytáře prostupuje okenní otvor s lomeným obloukem, prosekaným do pískovcového architrávu. Nevhodné je překrytí styčných spár okoseného ostění omítkou. Stejný otvor včetně nevhodných úprav povrchu prostupuje i severovýchodním zdivem lodě. J průčelím lodí prostupují dva mladší okenní otvory. Vstup dovoluje dveřní otvor s renesančním portálem v Z průčelí spodního parteru. Trojosým horním parterem se otevírají v krajních osách dva mladší okenní otvory s plnými oblouky. Střední osu zdobí erb Pachtů z Rájova v mělké nice. Na raně gotické založení kaple ukazuje v nevhodně novodobě upraveném interiéru nerovný povrch zdiva a dva už popsané okenní otvory se segmentovými záklenky. Presbytář do lodě dnes přechází přímo, bez vítězného oblouku, zřejmě odstraněného v rámci pozdějších stavebních úprav.