spolkový dům Červeného kříže

Bývalý Spolkový dům Červeného kříže je situován ve výrazné urbanistické poloze vstupu na náměstí 28. října, v jihovýchodním nároží. Jedná se o zděnou, omítanou, dvoupodlažní stavbu s převýšeným ústředním rizalitem. Budova je kryta sedlovou střechou, střední, převýšenou část kryje mansardová střecha francouzského typu s vikýřem, završená dekorativním zábradlím po obvodu. Na historický objekt navazuje v dvorní části nízká, novodobá přístavba s plochou střechou. Uliční průčelí vytváří kontrast mezi horizontálně orientovanými, nízkými bočními křídly a středním převýšeným rizalitem, jehož vertikalitu umocňuje vysoká střecha a vysoký pilastrový řád. K Pravému křídlu se ještě přimyká úzká zkosená dvouosá část, která vyrovnává šikmý vjezd na pravoúhlé náměstí. Fasáda bočních křídel je v přízemí členěna jemnou rustikou, přízemí rizalitu je zdůrazněno výraznou bosáží. Levé křídlo je v přízemí po stranách prolomeno dvěma vstupy a trojitým oknem v ose, pravé křídlo Patro je hladké, opatřené nárožní bosáží a členěné okenními otvory sdruženými do trojic (3+3+3+1+3+1+3+3+3+2). Okna jsou oddělena pilastry a završena mohutnou nadokenní římsou. Profilovanou podstřešní římsu doplňuje úzký dekorativní pás bosáže. V rizalitu je trojdílné okno ještě po stranách doplněno vždy jedním oknem. Nad oknem v ose je v pilastrovém rámu reliéfně proveden symbol organizace Červený kříž (v současné době zabílený, původní barevnost byla červená na bílém podkladu). Převýšené patro rizalitu rámují dvojice pilastrů vysokého řádu a završuje jej bohatě profilovaná římsa vysazená na konzolkách. Okenní výplně jsou dřevěné, vstupy do budovy vyplňují novější dvoukřídlé dveře a garážová vrata (budova Spolkového domu donedávna sloužila jako stanoviště záchranné služby). Řadový dvou podlažní dům členěný centrálním rizalitem s jednou okenní osou a dvěma úseky bočních křídel v každém po třech okenních osách. Přízemní členěno soklem se sklepními okny, ukončeným římsou, kvádrovou bosáží, v rizalitu kvádrovou rustikovanou bosáží. V 1. ose dvoukřídlý mohutný pravoúhlý vstup s novodobými dveřmi, v horní části pravoúhlý nadsvětlík. Vstup lemován profilovanou šambránou. Ve 2. ose se nachází trojdílné sdružené pravoúhlé okno, rozdělené dvěma pilastry s římsovou hlavicí a lemované profilovanou šambránou. Ve 3. ose je situován vstup do garáže s novodobými roletovými dveřmi a skleněným nadsvětlíkem. Obdobné dveře se nacházejí v rizalitu. 5. a 6. osa jsou trojdílná družená okna a v 7. ose je pravoúhlá dvoukřídlý vstup s novodobými dveřmi. Průběžná římsa odděluje 1. patro s pravoúhlými trojdílnými sdruženými okny, rozčleněnými pilastry s římsovou hlavicí. Plocha fasády hladká v rizalitu zdobena vysokými pilastry s kompozitní hlavicí a jednou okenní sdruženou osou. Dvě vodorovné profilované římsy v místě podstřešní římsy vydělují v rizalitu 2. patro, kde profilovanou šambránou s ušima vymezeno s červeně provedeným křížem. Pole je flankováno sdruženými pilastry s římsovou hlavicí. Pilastry nesou profilovanou římsu a kladí vystouplými pravoúhlými a kruhovým ornamentem. Podstřešní profilovaná římsa na konzolách. Fasáda bočních křídel ukončena profilovanou římsou vymezující kladí s vloženým kruhovým a pravoúhlým vystouplým ornamentem pojednaným hrubou omítkou. Střecha sedlová, nad rizalitem, který v půdorysu se jeví jako kvádr je střecha z komolého jehlanu, opatřená kovovou ohrádkou. V jehlanu střechy kryté eternitovými plotnami osazenou jedno pravoúhlý vikýř, ukončený trojúhelníkovým frontonem. Zadní fasáda hladká členěná pouze pravoúhlými okenními otvory a vodorovnými profilovanými římsami.