spořitelna

Na nároží náměstí 5. května a Jiráskovy ulice. Objekt je umístěn při dalších veřejných stavbách, směrem k nádraží přiléhá vlastní pozemek. Stavba obsahuje vnitřní prostory, dvoranu a úřadovny, suterénní prostory, kanceláře a byty. Objekt je postaven na nepravidelném, přibližně obdélném půdorysu. Tvoří ho železobetonový skelet vyplněný zdivem. Je tvořen 4 základními částmi. První částí je nárožní třípodlažní objekt, který je odsunut od uličních čar a suteréní prostory jsou pak osvětleny anglickým dvorkem. Od hlavní třídy směřuje do objektu široké schodiště, na které navazuje hlavní vchod, vlevo pak vstup do bytové části domu. Za vstupem je vrátnice, vestibul a trojice mohutných dvojkřídlých dvěří se vstupem do dvorany. K vestibulu po obou stranách přiléhají kanceláře. V tomto objektu je umístěno i schodiště k bytům v 1. a 2. patře. Průčelí je v přízemí opatřeno kamenným obkladem. Směrem do ulice je hlavní vchod, vedle trojice oken do kanceláře. V 1. a 2. patře je 5 okenních os s dvoukřídlými okny bytů. Průčelí do náměstí obsahuje 2 okenní osy do suterénu, v přízemí 3 osy s velkými čtyřdílnými okny do kanceláří. V 1. patře jsou 3 osy čtyřkřídlých oken bytu, ve 2. patře je místo prostředního okna balkon se zděným zábradlím. Druhá část objektu přiléhák sousední stavební parcele při ulici a navazuje na vstup a schodiště nárožní části. Obsahuje suterén a 1. a 2. patro, kde je vždy 1 byt. Byty jsou dvoupokojové s kuchyní a příslušenstvím. Z ulice jsou 3 okénka do sklepa a 3 velká okna do bytů v 1. a 2. patře. V postranním průčelí k hlavnímu vchodu je 1 okno do bytu v obou poschodích. K nárožnímu objektu přiléhá další část stavby s průčelím obráceným do náměstí. V přízemí je hlavní dvorana a úřadovny, v patře pak v křídle při ulici chodba, na kterou při uličním průčelí navazují kanceláře. Obě poschodí jsou osvětlena rozměrnými pásovámi okny. Dvorana je osvětlena druhotně přes úřadovny a proskleným stropem. Poslední část stavby je kancelářské křídlo kolmé k průčelí do náměstí. Vstup z náměstí vraty pod střechou nesenou sloupy. Odtud pokračuje postranní vchod na zadní schodiště, na které v přízemí navazují kanceláře, v 1. patře chodba spojující kanceláře v předešlé části objektu se schodištěm. Průčelí o 6 osách má v přízemí nízká okna a vstup, v 1. patře pak 6 rozměrných oken. Směrem do náměstí je v přízemí 1 pásové okno. Vnitřní prostory jsou opatřeny kamenným obkladem stěn, znakem města Rokycan v mozaice podlahy a proskleným stropem dvorany. Střechy objektů jsou ploché, na nárožní části je nízká valbová střecha. Okna a dveře bytů jsou dřevěné, dnes v bílé barvě. Zárubně dveří jsou ocelové. Okna úřadoven jsou nahrazena nevhodnými ocelovými. V celém objektu se bohatě uplatňují kamenné obklady, dlažby, sklo apod.