stará prelatura

Obdélná jednopatrová budova s mansardovou střechou a asymetricky situovaným segmentově zaklenutým průjezdem. Fasáda členěná pilastry, přízemí je od patra odděleno kordonovou římsou. Okna pravoúhlá, v patře opatřena šambránami a nadokenními římsami. Severní část budovy oddělená průjezdem je jednoosá, zastřešená pultovou střechou s tvarovaným štítem. Konce křídel štítů vrcholí kamennými koulemi, štíty prolomeny vždy jedním oválným oknem. Na východním průčelí domu je nad průjezdem umístěna polychromovaná deska s reliéfním znakem kláštera v oválném vavřínovém věnci. Ve čtvrceném štítu jsou v 1. a 4. modrém poli znázorněny vždy dva zkřížené klíče, ve 2. a 3. červeném poli pak zkřížené dvouzubé vidlice odkazující na Pána z Leskovce, který odkázal svůj majetek klášteru. Uprostřed štítu středový štítek korunovaný knížecím kloboukem. Na stříbrném poli zobrazena černá orlice. Nad štítem vyrůstá z obláčku Panna Marie s dítětem, po její pravici opatská mitra a po levici berla. Po stranách Madony tesaný monogram želivského opata S(iard) F(alco) na jedné straně a monogram zakladatelů A(dléta) S(oběslav) na druhé. V rozích desky jednotlivě vtesané číslice letopočtu 1670.