Starý zámek

Areál zámku, později pivovaru, se rozkládá na poměrně rozlehlém území jižně od děkanského kostela. Plocha areálu je po většině svého obvodu obestavěna budovami. Hlavní vstup do areálu je veden v severozápadním nároží. Vstup je situován mezi dvěma velkými budovami, jejichž hlavní průčelí svírají ostrý úhel. Na západní straně dvora je to budova čp. 17 - západní, původně obytné křídlo sídla, na severní straně hospodářská budova, přestavěná na pivovar. Východní průčelí dvora je tvořeno hospodářskou stavbou s novodobými úpravami. Jižní stranu uzavírají stavení dnešních dílen. Západní průčelí dvora v sousedství dílen tvoří velká budova špýcharu. Severně od špýcharu se nalézá dům čp. 18 s přilehlým podsklepeným pozemkem. Dům vystupuje výrazně do prostoru dvora, takže jej rozděluje prakticky na 2 části - severní a jižní. Areál utrpěl řadou velmi rušivých stavebních zásahů ve 2. pol. 20. stol. (zřízením nevhodných novostaveb, demolicemi), památka jako celek, ale i jednotlivé stavby byly v této době výrazně degradovány. Předmětem ochrany jsou: původní obytná budova zámku - západní křídlo, pivovar na severní straně dvora - severní křídlo, hlavní brána, dům čp. 18 včetně terasy se sklepem, lihovar na východní straně areálu, špýchar a pozemky vymezeného areálu.