Stavovské divadlo

Novostavbu pro F. A. Nostitz-Rienecka navrhl a vedl dvorní architekt Antonín Haffenecker v letech 1781 až 1783. Budova zvaná hraběcí Nosticovo národní divadlo byla oproti dnešku nižší a kratší, s bohatou výzdobou, jen kompoziční schéma fasád bylo podobné. 1858 došlo podle plánů ing. Brusta k zvýšení a prodloužení divadla, byla posunuta portálová zeď, vyměněna konstrukce lóží a galerií, hlediště zvýšeno a zřízena 2. galerie a přepatrován foyer. R. 1873 byla provedena nově výzdoba interiérů včetně dekorativních maleb hlediště. 1883 úpravy pod vedením A. Wolfa - nové schodiště, širší chodby, vnější vstupy a další. R. 1925 byl vyměněn krov, instalována nová sedadla, upraveny lóže na balkony a změněny schodiště. V 80. letech 20. století proběhla celková rekonstrukce divadla. Objekt tvoří samostatný blok mezi Ovocným trhem, Železnou a Rytířskou ulicí. Hlavní průčelí do Rytířské ulice konkávně vystupuje do předního plánu jednou osou, po stranách vykrojení se přidavájí rovněž po jedné ose, vzadu boční rizality. Průčelí je členěno dvojitými sloupy, pilastry a štítem s tympanonem. Konzoly a zábradlí balkonu z r. 1858. Na bočních fasádách stejná dvojice oken jako na rizalitu. V patře jsou vysoká okna se střídajícími se frontony, nad nimi malá okna v edikulách. Nad střední částí rizalitu je trojúhelný štít bez výzdoby tympanonu, jen s nápisy. Přídavkem z r. 1882 jsou balkony na konzolách a koncová pětiosá část divadla členěná pilastry vysokého řádu a okny ve 4 patrech. Z této etapy výstavby je i zadní průčelí do trhu, se středním tříosým rizalitem členěným sloupy. Vstupní vestibul divadla s nástupy na schodiště z r. 1880, má neckovou klenbu nad římsou s výsečemi. Jevištní portál lemují kompozitní pilastry v horní části kanelované, portálový překlad má bohatě profilované římsy a náročnou figurální výzdobu. Proscénium uzavírá rovný, bohatě dekorativní strop s neorenesančním dekorem z r. 1882. Podkovovité hlediště uzavírají ze tří stran galerie na litinových sloupcích, poprsnice zdobí neorenesanční druhým rokokem ovlivněný dekor (1874). Mělká kopule s neorenesanční malbou. V patře divadla se nacházejí upravené prostory s neoklasicistní a neorokokovou výzdobou stropu i stěn, obdobně je dekorována i předsíň.