Steinova vila

Dvoupodlažní vila (původně pro W. Steina) má asymetricky řešenou fasádu. K ose uličního průčelí přiléhá nízká vstupní veranda s hranolovým portálem a schodištěm. Vlevo v parteru prolomeno dvoudílné a trojdílné obdélné okno, vpravo jedno obdélné okno, nad hmotou verandy čtvercové okénko a v patře dvě miniaturní čtvercová okénka. Okna ve špaletách, s plochými v omítce vybranými šambránami. Zadní trojosé průčelí prolomeno čtyřdílnými obdélnými okny a v krajních osách druhého podlaží umístěny balkony. Nevýrazná korunní římsa nese plechovou zaoblenou valbovou střechu.