Steinského palác

Původně víceúčelový objekt s převažující obytnou funkcí, součást urbanisticko- architektonické kompozice Ulrichova náměstí podle koncepce architekta Gočára. Objekt je symetricky členěn na střední čtyřpatrovou část s rovnou střechou a postranní třípatrová křídla se sedlovou střechou, která navazují na střechy sousedních domů na severní straně náměstí. Do dvora vybíhá ve střední části jednopatrový rizalit s rovnou střechou. Téměř po celé šířce uličního průčelí předstupuje před líc stavby mělký přízemní rizalit s předsazenou skleněnou stěnou. Zdivo cihelné, stropní konstrukce železobetonová. Uliční fasáda obložena kamennými deskami, dvorní z bílých vápenopískových cihel. Konstruktivní výšky podlaží jsou rozdílné, takže od 2. patra je střední část výškově posunuta o polovinu podlaží proti postranním křídlům. Uliční má fasáda má celkem 15 okenních os, z toho čtyřpatrová střední část 9 a boční křídla po 3 okenních osách. Okna tříkřídlová s vnitřním dělením křídel. Rozšířená přízemní část s předsazenou skleněnou stěnou tvoří výraznou horizontální pohnož. Reprezentační místnosti 1. patra jsou zvýrazněny vysokými otvory s dvojkřídlovými balkonovými dveřmi s nadsvětlíkem. Ostění s jednoduchým orámováním. Okna osazena těsně za líc kamenného obkladu a tím potlačena plasticita horních podlaží. Ve středu bezokenní fasády 4. patra umístěn reliéf Merkura s figurální alegorií textilu od sochaře K. Dvořáka. Sedlová střecha s taškovou krytinou navazuje výškově na sousední objekty. Fasáda obložena pískovcovými deskami, vstupní dveře, konstrukce předsazené skleněné stěny v přízemí a zábradlí terasy v 1. patře jsou kovové. Nátěry oken bílou barvou. Dvorní průčelí je symetrické v základním rozvržení hmot střední části a bočních křídel se schodišti. Rozmístění okenních otvorů je však nepravidelné a v každém patře v podstatě jiné. Výrazně se uplatňují hmoty postranních schodišť, balkony v 1. patře a pavlač ve 3. patře. Z roviny sedlové střechy vystupují nová okna podkrovních místností v odlišném tvarovém pojetí. Fasáda je z bílých vápenopískových cihel, okna jsou jedno, dvou nebo tříkřídlová s bílým nátěrem. Dvůr sadově upraven jakou součást vnitroblokového prostoru. Plot ve dvoře zděný z vápenopískových cihel, v oplocení vrata umožňující průjezd do Klumparovy a Mánesovy ulice.