stodoly

Stodoly jsou celkem tři zděné omítnuté budovy, tvořící společně půdorys tvaru písmene L. Na severovýchodní straně areálu dvora jsou dvě stodoly, navazující na sebe v ose. Větší z nich je ta jihovýchodní, o něco menší severozápadní má mírně nižší korunu zdiva i hřeben střechy. Na severozápadním konci se zalamuje do krátkého úseku s vlastní střechou, který tvoří spojnici ke kolmo umístěné stodole třetí. Vzhledem k tomu, že tato třetí stodola je nižší, je vidět část štítu této spojnice. Zmíněná třetí stodola je zasazená do terénu, který je na severozápadě podstatně níže, než na dvorní straně. Její jihovýchodní průčelí je trojosé, přičemž osy první a druhá zleva jsou situované blíže sobě a osa třetí zleva je více oddálená. Jsou zde umístěné vždy dva otvory nad sebou. Dolní otvor – pro vrata - je široký, nahoře zakončený do velmi mírného segmentového oblouku. Dnes jsou otvory pouze provizorně uzavřené. Nad nimi je pak obdélný podávací otvor, přičemž ten ve střední ose je dole kratší. Díky poškození omítky je zčásti vidět zdivo – je tvořené lomovým kamenem, u otvorů pro vrata a v horní části nároží doplněným cihlami. Horní část stěn – patrně pozdější nástavba – je pouze z cihel. Jihozápadní stěna má v horní části dva symetricky rozmístěné štěrbinové větrací otvory. Štít chybí, takže je zde volný průhled do krovu. Jak již bylo zmíněno, tato stodola je umístěná v různě vysokém terénu, takže na severozápadní straně má vysokou dolní část, která směrem do dvora není. Budova je na této straně zarostlá náletovou vegetací, takže případné otvory nejsou patrné. Stodola má sedlovou střechu, krytou eternitem. Vegetace je značně rozrostlá také u obou větších stodol, kolmo se napojujících na třetí stodolu. Popsána bude proto pouze jejich strana, směřující do dvora – tedy jihozápadní - a i ta omezeně. Menší a nižší z obou stodol má mírně vlevo od osy stěny umístěný široký otvor pro vrata – nyní zakrytý textiliemi, takže otvor ani vrata nejsou dobře patrné. V horní části stěny jsou tři dvojice štěrbinových větracích otvorů. Jedna je v části stěny vlevo od vrat, dvě pak v pravé části stěny. Podobné větrací otvory jsou i ve stěně větší z obou stodol, a to vždy po obou stranách segmentově zakončených otvorů pro vrata. Jedna dvojice je pak navíc vpravo od vrat v ose druhé zleva. Pravý konec stodoly (snad pozdější přístavba) již tyto větrací otvory nemá – je zde pouze obdélný otvor pro vrata a vlevo od něj vysoký podávací otvor, zasahující jako vikýř se sedlovou střechou až do střechy stodoly. Obě stodoly mají sedlové střechy, kryté eternitem. Poznámka: popis odpovídá stavu v září 2006.