stomatologická klinika Janouškova

Užitím jednoduchých výrazových linií a svým celkovým stylovým pojetím stavba reaguje na architekturu funkcionalismu a tvorbu architekta Le Corbusiera. Tyto tendence jsou patrné i v dalších projektech autora stavby. Dvoupodlažní (suterén a přízemí) objekt převážně obdélného půdorysu s plochou střechou je příčně zasazen do svažitého terénu tak, že na jihozápadní části má pouze 1 nadzemní podlaží, směrem k severovýchodní straně suterén pozvolna vystupuje nad terén. SV část má tedy 2 nadzemní podlaží. Jednoduchá protáhlá hmota stavy ve tvaru kvádru je dále horizontálně členěna pásem oken a souvislých ploch omítaného zdiva nad a pod nimi. Část suterénu částečně zapuštěného v terénu je mírně ustoupená, v původním řešení obložená keramickými pásky hnědé barvy. Na čelní JV straně je v levé části situován vstup do horního patra, díky ustoupené zasklené stěně je krytý a vzniká před ním menší terasa, přístupná z terénu díky předsunutému schodišti. Konstrukci stavby tvoří železobetonový skelet (6x6m) s vyzdívkami.