střední škola - býv. Okresní dům

Dnešní budova sestává ze dvou zhruba obdélných rovnoběžných křídel posunutých tak, že se stýkají v nároží. Starší je severní budova, postavena v novorenesančním stylu s vykrajovanými štíty, věží, lodžií s balkonem, arkýřem ap., kdežto novější jižní křídlo s nevýraznými nárožními rizality se pouze tvarově podřizuje starší budově. Obě budovy jsou zděné z cihel, omítané, krytina střech je z měděného plechu (původně eternit a prejzy). Stará budova: Výtvarný zájem architekta se soustředil na J a V průčelí obrácená do ulice, kdežto S průčelí je zcela slepé a Z zahradní průčelí je oproti uličnímu zjednodušeno. J průčelí má v přízemí dvouosou arkádu lodžie, jednu asymetricky umístěnou osu v 1, patře vedoucí na balkon a zhruba trojúhelný čtyřetážový novorenesanční štít. V průčelí se skládá ze symetrické pětiosé části se střední osou zvýrazněnou v 1. patře arkýřem a drobným tříetážovým štítem s nápisem okresní dům a z severního plochého rizalitu, jenž je v přízemí a ve štítu dvouosý, kdežto v patře má jednu osu. Společným znakem obou reprezentačích průčelí je výrazné vodorovné členění hladkých vápenných omítek s optickým odlehčením směrem vzhůru:přízemí je založeno na soklu z opracovaných pískovcových kvádrů ukončeném profilovanou římsou, stěny opatřeny plastickou kvádrovou bosáží (kolem oken zalamovanou na způsob klenákú), stejně j epojednána i fasáda lodžie na J průčelí s prostými půlkruhovými oblouky na hmotných toskánských sloupech stojících na vysokých kvádrových podstavcích. 1. patro odděluje pás parapetního vlysu s reliéfní výzdobou a plochými rámci (na Z straně hladký), který se oblamuje na arkýři a navazuje na zábradlí obou balkónů (J balkon z pískovcových baluster mezi hranolovými sloupky, V balkon s mřížovou reliéfní výplní mezi pískovcovými sloupky). Balkon na V průčelí je podpírán čtveřicí zdobených volutových konzol, také arkýř spočívá na dvojici konzol segmentově propojených. Zbylou plochu 1. patra člení jen rytá kvádrová bosáž doplněná na rizalitu po stranách okna dvěma obdélnými rámci s figurální malbou a ukončuje pás vlysu se zbytky barevného sgrafita pod hlavní římsou. JV nároží zdobí v 1. patře štuková rozvilinová kartuše se znakem českého lva a korunou v klenotu, další jednoduchý prázný štít v obdélném poli je ve stejné výši v Z koutě J průčelí. Okna na obou fasádách jsou v přízemí půlkruhově zakončena (respektujíc tvar slepé arkády), s trojdílným svislým členěním a poutcem v úrovni pat archivolt, pod nimi je v osách vždy jedno obdélné sklepní okénko, v 1. patře jsou obdélná, s profilovaným išambránami a přímou nadokenní římsou na volutových konzolách, mezi nimiž je reliéfní vlys se znáčkem uprostřed. Z tohoto typu vybočuje na hlavní průčelí okno arkýře, které má kamenný rám v čele s pevným křížem, po stranách s úzkými okny, s vlysem a římsou bez konzol, nesoucí přímo báň arkýře a dále velké trojdílné okno S rizalitu opět s kamenným křížením a římsou bez konzol. Štít ukončující jižní průčelí je dělen římsami zhruba na čtyři etáže: První, nejvyšší je svisle dělena čtveřicí plochých pilastrů, z nichž krajní vrcholí kamennými vázami a vodorovně rozdělena na sokl s plochými výplněmi a ukončením na způsob pilířků završeného nástavcem ve tvaru drobného altánku s vysokou hrotnicí, dále hlavní část se sdruženými okénky se společnou přímou římsou uprostřed a na hladký vlys pod bohatě profilovanou římsou. Okraje hlavní části jsou upraveny do tvaru stojatých volut. Druhá, nižší etáž má shodné vykrojení okrajů, její dva pilastry s kanelovaným konzolovým vydutím navazují na systém zdola a jsou završeny kamennými vázami, také pojetí vlysu a profilované římsy je obdobné. V obdélném středním poli je rollwerková kartuše s nápisem: zbudováno 1898. Třetí etáž má jen obrysově vykrojené okraje a nečleněný vlys pod kamennou římsou, na níž štít vrcholí pilířkem, opřeným po stranách ležatými volutami, nesoucím čuček s hrotnicí, makovicí a plechovým praporcem. toto završení štítu je celé z pískovce. Římsy štítu jsou kryté prejzy, v nároží nad korunní římsou se objevuje plechový chrlič tvaru dračí hlavy. V průčelí shora doplňuje atika ve formě zábradlí mezi štíty. Štítek nad arkýřem stojí na soklu ve výši atiky, zdobeném secesním nápisem - " OKRESNÍ DŮM ", následující dvě etáže mají ploché lesenové orámování a volutové ukončení okrajů. Dolní etáž má uprostřed v kartuši prázdný štítek s korunou v klenotu, horní etáž má v ose kruhové okénko. vrchol štítu je půlkruhový, s obíhající římsou, čelní plochu vyplňuje plochá mušle, kovaná hrotnice s praporcem, ježatou hvězdicí s makovicí vyrůstá z tepaného kuželového nástavce štítu. V štít je nižší obdobou štítu jižního s tím, že svislé dělení pilastry je pouze trojdílné a obě okénka jsou středním pilasrem oddělena a s tím, že chybí etáž s nápisovou kartuší. Ve střední ose V průčelí je v hřebeni střechy vyzdvižena osmiboká věžice s mřížovým ochozem na lunetové římsce, pokračující vysokou lucernou ukončenou římsou s chrliči a cibulovou bání s vysokou hrotnicí a makovicí. Plochu sedlové střechy zdobí ještě dva drobné sedlové stylové vikýřky s hrotnicemi. Z strana budovyobrácená do dvora má členitější obrys v podstate tvaru " u " s nerovnými rameny, přičemž přízemí vzniklého dvorečka je provizorně zastřešeno a J křídlo je zakončeno terasou. Z průčelí S křídla má v ose přízemí bosovaný portál do sklepa s rovnou římsou a po stranách dvě okna: levé slepé s naznačeným čtyřkřídlým členěním, vpravo čtyřkřídlé. V 1. patře vedou na schodiště dvě obdélná okna )dnes zazděná luxfery) v pravoúhlých šambránách a společnou rovnou nadokenní římsou. Čtyřetážový štít má v etáži nad okny obdélnou rolwerkovou kartuši nahoře s andílčí hlavou a ve vrcholu štítek s korunou v klenotu a znakem českého lva. J strana Z křídla je dvouosá, v přízemí s půlkruhovými okny, v patře s drobnými, nerovnoměrně umístěnými okénky. Střed Z. průčelí je v přízemí asymetricky jednoosý, v patře slepý. J křídlo je na S straně v přízemí asymetricky jednoosé se zazděnými dveřmi do sklepa, v patře dovouosé, na Z straně asymetricky jednoosé s novým betonovým balkonem nad 1, patrem se železným zábradlím a s novodobým přístavkem schodiště do dvora, na nějž byl proražen vstup v místě původního okna. Nová budova: se výškou přízemí i korunní římsy přizpůsobuje staré budově okresního domu, avšak je dovupatrová, tvaru "L" s jendím křídlem rovnoběžně s ulicí a jedním do dvora, omítky jsou tvrdé cementové. Hlavní průčelí je sedmiosé včetně jednoosých nárožních rizalitů, přičemž pravý z nich patří již nástavbě lodžie staré budovy. Střed průčelí a levý rizalit zakončují stylizované historizující štíty. V přízemí s eopakuje motiv soklu a bosáže kolem půlkruhově zakončených oken, v patrech se uplatňují nárožní kvádrované a mezilehlé hladké leseny ve vysokém řádu, přerušené uprostřed obdélným rámcem. Okna v patrech jsou sdružená vždy ze dvou úzkých, s nadsvětlíkem, na levém rizalitu ze tří. Pravý rizalit je atypický - v 1. patře s velkým půlkruhovým oknem, ve 2. p. s dvojicí drobných okének. J průčelí je slepé, členěné lasenovými rámci, ukončené nízkým lichoběžným štítem. Svorní průčelí má obdélné členění fasády. S část je tříosá, s trojdílnými okny ve dvou levých osách a dvojicí úzkých okének příslušenství vpravo. J část je nepravidelně čtyřosá, v přízemí s rozměrným pravoúhlým vstupem v hluboké nice.