střední škola - gymnasium J. K. Tyla

Nárožní budova je součástí urbanisticko-architektonické kompozice škol v Zálabí podle návrhu prof. J. Gočára. Stavba je charakteristická třípatrovým hlavním průčelím a monumentálním vstupem z nábřeží vymezeném nárožními rizality, které přecházejí v symetrická přízemní křídla. Hlavní vstup je zvýrazněn trojbokým předloženým schodištěm a bronzovou sochou Vítěze od Jana Štursy umístěnou na 6m vysokém betonovém sloupu se stylizovanou patkou a hlavicí. Ze zvýšeného nároží vybíhají dvě dvoupatrová křídla- východní souběžně s nábřežím, které je ukončeno příčným traktem a severní, kolmá k nábřeží, které je rovněž ukončeno příčným traktem s navazující tělocvičnou. Soubor budov uzavírá bývalá vila ředitele při ulici V lipkách, která má čp. 683. Stavba je zděná, fasády převážně v režném cihelném zdivu. Střechy u hlavní budovy rovné. Při kompozici uličních fasád, zvláště hlavního průčelí do nábřeží bylo využito barevného kontrastu režného zdiva a cementové omítky (umělý kámen) říms, soklů a části stěn hlavního průčelí. Dispozičně i konstrukčně je stavba řešena převážně jako dvojtrakt s nástupem a schodišťovou halou v nárožní poloze. Celý objekt je podsklepen, v suterénu severního křídla umísNa severní křídlo navazuje přízemním krčkem tělocvična, jejíž podélná osa je souběžná s ulicí V lipkách. Konstrukce tělocvičny tvořena železobetonovými rámy, které člení interiér i fasády. Zvenčí jsou rámy obezděny režnými cihlami. Cvičební plocha rozměrů 19 x 10,6m se otevírá do dvora prosklenou stěnou. V čelní osové stěně umístěn pětiboký rizalit s rovnou střechou. V přízemním krčku jsou umývárny, šatny, nářaďovna a kabinet učitele. Strop v tělocvičně železobetonový s viditelnými rámy. Vlýsková podlaha je uložena na pružných dřevěných polštářích. V přilehlém krčku nové keramické podlahy. Střecha tělocvičny železobetonová segmentová, krytá měděným plechem. Hlavní průčelí do nábřeží je symetrické a spolu s předloženým schodištěm vytváří monumentální nástup do budovy. Z přízemní tříboké podnože vyrůstá hlavní hmota zalomeného nárožního průčelí, které je ukončeno mohutnou atikovou římsou. Po stranách tříosého hlavního vstupu na nárožních pilířích pamětní desky, na vlysu nad vstupem nápis „Gymnázium J. K. Tyla“. Kombinace režného zdiva a cementových omítek tvoří působivý kontrast a vyváženou architektonickou kompozici. Hlavní průčelí má 9 okenních os, okna převážně čtyřkřídlová se středním sloupkem a poutcem. Bezokenní štíty nárožní části budovy jsou z režného zdiva členěné lesénami. V úrovni přízemí přecházející do nízkých křídel, jejichž fasády jsou horizontálně členěny římsami a soklem v kontrastní barvě cementových omítek. Boční fasády přízemních křídel vstupní části mají 2 okenní osy, okna čtyřkřídlová se středním poutcem. V pohledech od jihu je uliční fasáda východního křídla ohraničená bezokenními štíty vstupní části a příčného traktu, které kontrastují s okenní fasádou dvoupatrového křídla. Tato část stavby má 12 okenních os, okna učeben jsou šestikřídlová se dvěma sloupky a středním poutcem. Bezokenní štíty členěny vertikálními lesénami, mezilehlé křídlo horizontálně podokenními a nadokenními průběžnými římsami, vertikálně lesénami. Jednoduché orámování ostění oken v režném zdivu. Před východním křídlem směrem do nábřeží umístěn samostatný znak republiky od O. Gutfreunda s letopočtem 1925-27. Postranní fasáda východního je dvoupatrová, má 7 okenních os, vertikálně je členěna lesénami probíhajícími přes celou výšku stavby. Mezi lesénami podokenní a nadokenní římsy. Průčelí ukončeno mohutnou atikovou římsou. Dvoupatrová fasáda má 7 okenních os, okna šestikřídlová se dvěma sloupky a středním poutcem. V pohledech od západu je uliční fasáda severního křídla ohraničena bezokenním štítem vstupní části a štítem příčného traktu, na který navazuje spojovacím krčkem tělocvična. Příčný trakt má 3 okenní osy, ustupující část severního křídla 8 okenních os. Okna čtyř a šestitabulková. Dvorní fasáda východního křídla je ukončena bezokenním štítem příčného traktu, který předstupuje spolu s přízemní aulou a schodišťovým rizalitem před líc vlastního křídla. Tato fasáda má 16 okenních os, okna čtyř a šestitabulková, na chodbách nová dvoukřídlová okna se středním poutcem. Aula je do dvora otevřena předsazenou skleněnou stěnou, která je dělena sloupky na 16 polí. Po obou stranách je symetricky připojena nízkými krčky k původní stavbě. Dvorní fasáda severního křídla je vymezena nárožním schodišťovým rizalitem a vyšším příčným traktem s postranním schodištěm, které předstupuje před líc vlastního křídla. Fasáda má celkem 17 okenních os (3 + 12 + 2), původní okna čtyř a šestikřídlová, nová okna na chodbách dvoukřídlová se středním poutcem. Dvorní fasády jsou z režného zdiva. Okna chodeb spojena orámováním z cementové omítky v horizontální pásy. Ostatní okna zvýrazněna jednoduchou podokenní římsou z cihel, atiky rovných střech ukončeny výraznou hlavní římsou. Na severní křídlo navazuje tělocvična přízemním nárožním krčkem se 7 okenními osami. Okna jsou průběžnou podokenní římsou a nadokenním překladem v kontrastní cementové omítce spojena v horizontální pás. Krček navazuje na bezokenní segmentový štít tělocvičny. Boční fasáda tělocvičny do ulice V lipkách má 5 okenních os. Průčelí je výrazně vertikálně členěno meziokenními pilíři, které předstupují před líc stavby, horizontálně je členěno mohutnou kordonovou římsou. Okna čtyřkřídlová se středním sloupkem a poutcem. Bezokenní východní štít je plasticky členěn pětibokým rizalitem s dvojicí jednokřídlových oken ve zkosených stěnách. Dvorní fasáda tělocvičny je opět výrazně členěna předstupujícími meziokenními pilíři. Mezilehlé skleněné stěny mají prosklené vstupy na dvůr a sklápěcí křídla. U všech objektů jsou okapy, dešťové svody a lemování z měděného plechu. Východní část školního pozemku, která není ohraničena stavbami, má oplocení se zděnou podezdívkou, železobetonovými sloupky a překlady, ve kterých je drátěné pletivo upnuté v ocelových trámech. Ve dvoře je asfaltové hřiště po obvodě s běžeckou dráhou. Před východním křídlem školní pozemek se skupinami listnatých a jehličnatých stromů. Ke gymnáziu rovněž patří nárožní neoplocený prostor do ulice V lipkách parkově upravený s jehličnatými a listnatými stromy.