střední škola (reálka)

Dvoupatrová podsklepená budova v základním půdorysu ve tvaru písmene E. Základní vnitřní dispozice se ve všech podlažích v jádru shoduje. Ve všech křídlech je dvoutraktová, dvorní trakt tvoří po obvodu celé budovy průchozí chodba, uliční učebny a kabinety, v minulosti v prvním patře i s bytem ředitele. V hlavním uličním (severním) průčelí je půdorys zvýrazněn dvěma nárožními a jedním středovým rizalitem. Ve středním rizalitu se v přízemí nachází vstupní hala, před ní v exteriéru schodiště k hlavním vstupům do budovy. Ve středním křídle se ve všech podlažích nachází hlavní schodiště přístupné z chodby, na něj navazuje tělocvična zaujímající výškovou úroveň suterénu a přízemí, nad ní někdejší školní kaple (dnes aula), zaujímající úroveň prvního a druhého patra. Přízemí je oproti terénu mírně zvýšeno. Střecha objektu valbová, krov vaznicový, v roce 2001 podepřený ocelovou konstrukcí – příprava k možné půdní vestavbě učeben. Hlavní vstup do objektu je z ulice Komenského přes vstupní halu, boční vstupy přes dvůr do suterénu. Jednotlivá podlaží jsou přístupná po hlavním reprezentativním schodišti ve středním křídle a po bočním schodišti v jihovýchodním koutě, obě schodiště jsou tříramenná. Chodby a jednotlivé místnosti v suterénu jsou zaklenuté omítnutými segmentovými klenbami, podlahy novodobá dlažba, většina místností je adaptovaných na šatny, oproti původnímu řešení jsou dispozičně změněny změnami poloh některých příček. Vstupy do šaten otevřené, u východů na dvůr a u vstupů do tělocvičny původní dvoukřídlé neorenesanční dveře. Tělocvična plochostropá, přizpůsobená soudobým požadavkům, v původním prostorovém vymezení. Chodba v přízemí zaklenutá rovněž segmentově, okenní otvory s obloukovými záklenky. Okna z větší části dvojitá špaletová, třídílná, s kováním typu elegant (první 1/3 20. stol.). Vstupní hala je zaklenuta vysokými zrcadlovými klenbami po obvodu zrcadel s profilovanými římsami, paty kleneb dosedají na rovné překlady podepřené litinovými neorenesančními sloupy s pseudokorintskými hlavicemi a patkami zvýrazněnými akantovými listy. Na obvodových stěnách jsou symetricky rozmístěny polosloupy s pseudokorintskými hlavicemi, mezi nimi ozdobné štukové vlysy s bohatými rozvilinami, rozetami a perlovcem. Stejným způsobem je zaklenut i prostor chodby u hlavního schodiště. Podlahy všude novodobé. Učebny z větší části plochostropé s novodobými podhledy, pouze v západním křídle dvě učebny zaklenuté segmentově do traverz (adaptované na dvě menší tělocvičny). Dveře u většiny vstupů z chodby původní dvoukřídlé rámové s kazetovými výplněmi s profilovaným orámováním a dřevěným obložením ostění včetně špalet. Hlavní schodiště je reprezentativní tříramenné, kamenné s litinovým zábradlím. Podesty jsou ve všech úrovních zaklenuty stejným způsobem jako vstupní hala v přízemí. Na mezipodestě mezi přízemím a prvním patrem pamětní deska s ušima lemovaná vejcovcem, na ní štít se znakem města. Boční schodiště v jihovýchodním koutě rovněž tříramenné kamenné s litinovým zábradlím, podesty jsou zaklenuty zrcadlovými klenbami podepřenými segmentovými pasy na hranolových sloupech. Chodby v patře rovněž segmentově zaklenuté, učebny plochostropé s novodobými podhledy. V druhém patře taktéž, zde mají novodobé podhledy i chodby. Jedna z učeben v prvním patře má přiznaný původní žebrový trámový strop s prkennými kazetovými výplněmi s profilovaným orámováním (podobné stropy by měly být pod podhledy i v dalších učebnách). Strop nad hlavním schodištěm v druhém patře zrcadlový u paty s profilovanou římsou se zubořezem – replika původního. Schodišťové zábradlí s litinovými kandelábry s tordovanými sloupky. Podlahy všude novodobé, dveře dvoukřídlé rámové neorenesanční s masivními závěsy s žaludovými konci. Prostor schodiště je ve všech úrovních prosvětlen neorenesančními okny s obloukovým nadpražím s kruhovým zasklením, rámy železné, svislé sloupky s patkami a hlavicemi. Z mezipodesty mezi prvním a druhým patrem je přístupná někdejší kaple, dnes aula. Strop auly trámový s profilovanými trámy a prkenným záklopem. Celý prostor je osvětlen stejnými okny jako hlavní schodiště, stěny s novodobým dřevěným obložením předsazeným před pilastry s korintskými hlavicemi nesoucími kladí završené profilovanou římsou se zubořezem. Nad pilastry vybíhají z této římsy krakorce podpírající nosné stropní trámy. Vstup do kaple s reprezentativními dvoukřídlými neorenesančními dveřmi s nadsvětlíkem s rozetou zasklenou barevným sklem, odděleným vlysem s kvadrilou. Kolem vstupu profilovaná šambrána. Jednotlivá průčelí v exteriéru s eklektickou fasádou. Exteriéru dominuje pětiosý vstupní rizalit v severním průčelí, před něhož předstupuje kamenné schodiště. V přízemí rizalitu ve středních osách se třemi vstupy s masivními dvoukřídlými neorenesančními dveřmi (původní), s pískovcovými sloupy s profilovanými hlavicemi. Patro rizalitu odděluje masivní profilovaná kordonová římsa, na níž spočívá nad vstupy pod parapety oken balustráda. Jednotlivé osy rizalitu od sebe v patře oddělují dvojice sdružených pilastrů s ionskými hlavicemi, mezi nimi okna s přímými frontony na konzolách, suprafenestra s festony. Fasáda druhého patra rizalitu je členěna obdobným způsobem jako první patro. Pilastry mají ve druhém patře korintské hlavice, frontony nad okny trojúhelné, suprafenestra s girlandami, stejně jako vlys pod konzolovou korunní římsou se zubořezem. Zbývající části severního i obě boční (východní a západní) průčelí jsou členěny obdobně jako rizalit. Suterén s kamenným soklem, přízemí bosované s hladkými nárožními pilastry, první patro v ploše hladké s průběžnou parapetní římsou, nad okny s přímými frontony na konzolách, suprafenestra s girlandami. Druhé patro v ploše rovněž hladké, s masivní průběžnou profilovanou parapetní římsou, nad okny přímé frontony. Kolem všech oken obou pater profilované šambrány v maltě. Korunní římsa masivní desková na konzolách, mezi konzolami obdélná půdní okénka. Na nárožích druhého patra pilastry s korintskými hlavicemi. Střední křídlo s tělocvičnou a kaplí (dnes aulou), je ve spodní části v úrovni tělocvičny bosované, kolem oken ustupující profilované šambrány. Vrchní část s aulou odděluje profilovaná kordonová římsa, na níž spočívají okenní parapety s jeptiškami, kolem oken profilované šambrány, nad okny obloukové frontony podepřené gotizujícími konzolkami. Plocha fasády v této části hladká, korunní římsa konzolová – navazuje na ostatní průčelí. Ve dvoře přiléhají ke střednímu křídlu poměrně novodobé přízemní přístavky (nejsou předmětem návrhu).