sušárna chmele

Sušárna chmele č. p. 8 je situována na jižním okraji obce po jižní straně silnice č. 225 ze Žatce do Loun. Jedná se o dvoupatrovou obdélnou budovu s delší osou orientovanou severojižním směrem. Budova je dvoupatrová, rizalit přiložený k severnímu průčelí je třípatrový. Vyzděna je z lomového opukového kamene v kombinaci s pohledovým cihelným zdivem. Sušárna je kryta sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným s delší osou, krytinu tvoří pálená střešní taška bobrovka v jednoduché skladbě na husté laťování. Na jižní straně prostupuje střešní rovinou nakládací vikýř se sedlovou střechou krytou rovněž bobrovkou. Rizalit je ukončen sedlovou střechou, kterou v hřebeni prostupuje hranolové těleso výparníku s plechovým pláštěm, výparník je ukončen lucernou s jehlancovou střechou a ozdobnou bleskosvodnou tyčí. Fasády jsou pojaty v duchu neogotického slohu, kombinující omítané plochy a režné cihelné zdivo. Západní vstupní průčelí se dělí na severní část rizalitu a vlastní objekt, jehož průčelí je členěno čtveřicí cihelných hranolových opěráků na tři pole, z nichž prostřední je o třetinu širší než pole postranní. Mohutnější nárožní opěráky stoupají nad rovinu korunní římsy a vrcholí zdobnými oktogonálními hlavicemi. Subtilnější dvojice opěráků rovněž přesahuje nad korunní římsu a je zakončena pultovými stříškami se zdobnými římsami. Přízemí jižního pole je hladce omítané s obdélným polem s hrubou omítkou. Střední pole je prostoupeno rozměrným obdélným vjezdovým otvorem s přímým překladem, nad nímž se nachází dvojice drobných obdélných segmentově vykrajovaných polí z hrubé omítky a cihelný segmentový oblouk rozepřený mezi dvojici opěráků. Severní pole je otevřeno jedním vstupním otvorem a otvorem okenním se segmentovými záklenky rámovanými režným cihelným zdivem. Nad otvory je opět obdélné pole s hrubou omítkou na hladce omítaném základu a dvojicí drobných segmentově vykrajovaných polí s hrubou omítkou. První a druhé patro jsou otevřeny u postranních polí dvěma páry, u středního pole třemi páry, sdružených převýšených hrotitých okenních otvorů oddělených od sebe a od opěráků cihelnými lizénami. V parapetní části otvorů se nachází cihelný pás se zubořezem podpíraný cihelnými konzolkami a nad otvory cihelné segmentové oblouky rozepřené mezi lizénami. Mezi otvory prvního a druhého patra a nad otvory druhého patra je otevřen pás drobných na výšku obdélných větracích otvorů. Do jižní dvojice sdružených otvorů jižního pole zasahuje spodní bedněná část nakládacího vikýře. Průčelí je uvozeno prostě předsazeným cihelným soklem a horizontálně členěno podokenními pásy okenních otvorů prvního a druhého patra a ukončeno zdobnou cihelnou korunní římsou vynášenou lizénami. Západní průčelí rizalitu je koncipováno obdobně jako na hmotě budovy. Vymezeno je namísto opěráků cihelnými lizénami, z nichž severní je širší a vrcholí nad rovinou korunní římsy cihelnou zdobnou římsou, nad níž je umístěn zdobný oktogonální nástavec s jehlancovou stříškou. Přízemí je opatřeno obdélným polem z hrubé omítky na hladce omítaném základu a otevřeno je kruhovým okenním otvorem rámovaným cihlami a hladce omítaným pásem. V lizénách jsou otevřeny nad soklem drobné obdélné otvory pro přívod vzduchu. Patra jsou pak otevřena dvojicí sdružených převýšených hrotitých okenních otvorů s postranními cihelnými lizénami s rozepřeným cihelným segmentovým obloukem nad otvory a cihelným parapetním pásem se zubořezem a konzolkami. Průčelí je opět uvozeno cihelným soklem, parapetními pásy a vrcholí zdobnou korunní římsou. Východní průčelí je koncipováno zcela shodně s průčelím západním, s tím rozdílem, že ve středním poli přízemí není otevřen vjezdový otvor a v severním poli absentuje vstupní otvor, na jehož místě je otevřen pouze otvor okenní. Jižní průčelí není otevřené žádným otvorem a celá plocha, včetně štítu, je členěna obdélnými poli hrubé omítky na hladce omítaném základu. Štít vrcholí drobným obdélným nástavcem s kruhovým okenním otvorem. Na úrovni přízemí je zřetelný neomítaný otisk po zaniklém přilehlém přízemním objektu se sedlovou střechou. Severní průčelí rizalitu je z boku svíráno cihelnými lizénami, ke kterým jsou na úroveň vysokého přízemí přiloženy cihelné hranolové opěráky zakončené hlavicemi. Průčelí je dále členěno dvojicí lizén na tři pole, z nichž prostřední je na úrovni přízemí a prvního patra dále děleno širokou cihelnou lizénou na dvě pole. V patě široké lizény se nachází dvojice obdélných otvorů, shodné se nacházejí i v postranních polích. Prostřední dvě pole prvního patra jsou otevřeny po jednom převýšeném hrotitém otvoru s cihelnými šambránami kopírujícími hrotité záklenky. Ostatní pole přízemí a prvního patra jsou bez otvorů a členěna jsou pouze obdélnými poli s hrubou omítkou na hladce omítaném základu. Prostřední pole druhého a třetího patra jsou otevřena dvojicemi převýšených hrotitých otvorů rámovaných cihelnými šambránami, zbylé plochy jsou hladce omítané. Dvojice lizén v ploše průčelí vyrůstají nad rovinu trojúhelného štítu, kde vystupují jako hranolové pilíře vynášející přímý úsek korunní římsy, která obíhá pilíře a tvoří tak jejich hlavice. Na hlavice pilířů jsou nasazeny zdobné hranolové cihelné nástavce komínových těles, které se nacházejí ve zdivu za lizénami. Obdélné pole pod korunní římsou je vyplněno cihelným zdivem, které je na spodní straně podpíráno konzolami kladenými stupňovitě v úhlu střechy. Na ně navazují šikmé boční části štítu rozepřené mezi lizény, které jsou završeny zdobnou cihelnou římsou podpíranou shodnými konzolami. V prostředním poli je na úrovni štítu otevřen kruhový otvor rámovaný cihlami. Nad otvorem je z cihel vyskládán letopočet 1908 a pod otvorem nápis FRANZ-MINA a pod ním HASSMANN. Průčelí je opět uvozeno předsazeným cihelným soklem, který je na osy polí přízemí prolomen čtveřicí šířkově obdélných otvorů se segmentovými záklenky.