synagoga

Budova bývalé synagogy stojí na SZ okraji historického jádra města. Stavba je zděná, omítaná, obdélného půdorysu. K hlavnímu západnímu průčelí přiléhá na jižní straně zděný přízemní přístavek téměř čtvercového půdorysu s pravoúhlým kamenným profilovaným ostěním portálu se vstupem do interiéru. Přístavek zakončuje sedlová střecha s bobrovkami. Hlavní průčelí synagogy je členěno profilovanou patrovou římsou, okenními otvory s podokenními římsami (pouze v patře) a profilovanou korunní římsou. Průčelí je celkem o šesti osách, s pravoúhlým kamenným portálem se světlíkem ve třetí ose ze severní strany. Z jižní strany jsou tři patrové okenní otvory završené půlkruhovým obloukem. Okna jsou osazena v líci (dvoukřídlá, celkem s osmi okenními tabulkami). Jižní průčelí je o třech okenních osách. Střecha je sedlová, krytá bobrovkami. Předmětem ochrany je budova bývalé synagogy na vymezeném pozemku.