synagoga

Tvoří součást uliční fronty se sousedními patrovými domy čp. 49, 50 (nároží s ulicí Libušina) a jihovýchodně s domy směrem k Františkánské zahradě počínaje přízemním domem čp. 47. Leží mezi dvory sousedních domů čp. 49 a čp. 47. Synagoga zaujímá celý pozemek. Budova je oproti sousedním domům orientována kolmo k uliční čáře. Zadní stěna navazuje na městskou hradbu. Exteriér Zděná budova obdélného půdorysu se sedlovou střechou, krytou prejzami typu tzv. bechyňské háky. Výškově budova částečně navazuje na severní patrovou zástavbu (jdoucí směrem k nároží s hlavní ulicí Libušina). Střecha je směrem k hradbám ukončena ve valbě a při uliční čáře pak hlavním, atikovým štítem. Příčně je (v uliční části) dále ukončena střechou se dvěma bočními, sedlovými štíty. Zatímco severozápadní boční štít výškově přímo navazuje na štít sousedního domu, jihovýchodní štít je pohledově otevřen do veřejného prostoru. Vstupy. Do synagogy vedou v současné době dva vstupy: hlavní uliční vstup a vedlejší, dodatečně otevřený vstup z dvora, jenž patří k domu čp.49 (pozn.na tribuně se dále nachází druhotně provedený a nyní v nice zazděný průchod do sousedního domu čp.49). Fasády – tvoří je hlavní uliční JV fasáda a dvorní fasády tj. boční podélně jdoucí fasády, vůči objektu orientované SZ a JV, dále zadní SV fasáda při hradbách. Boční fasády jsou shodně pravidelně rozvrženy po čtyřech okenních osách na každé straně. Svislé okenní otvory s parapety a zalomeným ostěním jsou v úrovni nadpraží půlkruhově ukončeny. Ve čtvrté ose, počítáno od severovýchodu (od zadní stěny), jsou tato okna přiznána jako slepá (v nice). V severozápadní fasádě je prolomen vedlejší technický vstup. Výplně okenních otvorů jsou členěny ve třech svislých pásech do tabulek z čirého skla. Horní, půlkruhově ukončená část okna je paprskovitě uspořádána. Zadní fasáda je členěna v horní části třemi okenními otvory v pyramidálním uspořádání. Okna jsou tvarově pojednána jako čtyřlist – kvadrilob. Jsou osazena v pevných rámech s čirým sklem. Přední, hlavní fasáda Uliční fasáda s atikovým štítem je svisle symetricky rozvržena. V základní ploše prochází v úrovni přízemí hlavní vstup, nad ním, v úrovni patra dvě svislá, sdružená okna. V čele štítu je na ose se vstupem umístěno slepé, kruhové okno. Fasáda je v úrovni přízemí vodorovně členěna předsazeným soklem, v horní části je ukončena atikovým, odstupňovaným štítem. Svisle, po stranách fasády prochází pilastry, které jsou v místě štítu ukončeny pilířky s čučkami. Vstup a okenní otvory jsou v úrovni nadpraží lemovány šambránami. Kamenické prvky jsou použity v místě hlavního vstupu a na štítu. Vstup je opatřen schodišťovým, předsazeným stupněm a půlkruhově ukončeným portálem zdobeným linkami v rytých drážkách. Na štítu jsou vodorovně použity ploché, krycí desky předsazené do úrovně hlavní římsy. Po stranách štítu jsou v místě čučků položeny krycí jehlancové desky. Truhlářské prvky. Dřevěné okenní výplně tabulkové, v horní části s dvojí kružbou. Dveře hlavního vstupu jsou plné, dvoukřídlé s výplněmi. Křížové závěsy jsou uchyceny na hák v kamenném ostění portálu. Zámek je krabicový s mosaznou klikou ukončenou bambulkami.