sýpka

Sýpka je dvoupatrová zděná omítnutá budova na obdélném půdorysu. Fasády člení lizénové rámy, ohraničující jednotlivé osy ve všech třech podlažích - svislé lizény jsou oproti vodorovným zhruba třikrát širší. Jihovýchodní průčelí je pětiosé. Úroveň přízemí je zčásti zakrytá náletovou vegetací, takže popis odpovídá této situaci. V ose první zleva je velký vjezdový otvor, nahoře zakončený do segmentového oblouku. V otvoru jsou dvoukřídlá dřevěná vrata, tvořená svisle kladenými prkny. V horní části jsou prkna rozmístěná s mezerami, dole pak na sraz. V ose druhé zleva je okenní otvor (?), zabezpečený mříží z diagonálně vedených prutů. V následující ose je vstupní portál s dvoukřídlými dveřmi. V ose čtvrté zleva je pravděpodobně okno, v krajní pravé ose pak opět vstup. Jsou zde dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce. V horní části mají křídla prkna, pobitá hřeby, kladená do tvaru obráceného klasu, dolní část je patrně druhotně vyplněná vodorovnými prkny. Dveře mají dřevěnou zárubeň. Osy první, druhou, čtvrtou a pátou zleva v prvním patře a všechny osy druhého patra vyplňují stejná okénka – obdélná, orientovaná na šířku a zabezpečená jednoduchou mříží. Otvory lemuje šambrána s hrotovitě rozšířenými rohy. V ose třetí zleva v prvním patře je podávací otvor, lemovaný obdobnou šambránou jako okna. V otvoru jsou jednoduché prkenné dveře. Fasádu ukončuje profilovaná hlavní římsa. Severovýchodní stěna sýpky je v úrovni přízemí zakrytá přístavky, takže není dobře patrná. První a druhé patro jsou dvouosé, stejné okenní otvory, jako na jihovýchodní straně, jsou zde zazděné. Nad hlavní římsou se zvedá trojúhelný štít, v němž jsou tři oválné okenní otvory, lemované obdobnou šambránou, jako je u okének obdélných. Dolní okénka, situovaná u dolních rohů štítu, jsou orientovaná na šířku, zabezpečuje je mříž. Horní okénko, umístěné pod vrcholem štítu, je orientované na výšku - dnes je zazděné. Pětiosé severozápadní průčelí, opatřené dole vysokým dvoustupňovým soklem, má provedení obdobné, jako jeho jihovýchodní protějšek. Rozdílem je, že všechny osy vyplňují okna. Až na krajní pravou osu v přízemí jsou okna stejná, jako na jihovýchodní straně. V pravé ose je větší obdélné okno, lemované šambránou. Dvouosé jihozápadní průčelí má ve všech osách stejná, na šířku orientovaná okénka, jako jsou na celé sýpce (levá osa v přízemí je zakrytá přístavkem, takže není patrná). Také štít je provedený stejně jako na severovýchodní straně. Sýpka má sedlovou střechu s námětkem, krytinou jsou cementové (?) drážkové tašky. Poznámka: popis odpovídá stavu v září 2006.