torzo oranžérie

Torzo bývalé oranžérie je umístěno v okoseném východním nároží původní severní zahrady, původní barokní stavba byla několikrát přestavována. Z prosklené jižní stěny objektu se zachoval jen nízký parapet s kamenným obkladem. Boční stěny objektu jsou v horní části zešikmeny a překryty pískovcovými deskami s profilací okapníku. Do východní fasády je proražen velký obdélný otvor, na jeho pravé straně je umístěn kamenný haltýř. K západní stěně oranžérie přiléhá přístavek na trojúhelném půdorysu, který pravděpodobně sloužil jako domek zahradníka. Fasáda přístavku je prolomena třemi osami, krajní okenní otvory mají luxferovou výplň, vchod je osazen původními dveřmi. Hladká fasáda je zakončena fabiónovou římsou, střecha domku je krytá pálenou střešní taškou bobrovkou. Severní stěna skleníku zůstala téměř neporušená, mezi ní a ohradní zdí byla situována další stavba ( zřejmě výtopna), ze které se dochovalo jen obvodové zdivo se dvěma osami a obtisk krovu na vnější straně severní fasády.