trafostanice

Jde o samostatně stojící drobnou věžovou stavbu trafostanice z roku 1924, na mírně obdélném půdoryse. Nízká kamenná podezdívka je ukončena pásem režných struskových cihel, na němž spočívá zdivo z tvrdých pálených režných lícových cihel. Stavba je ukončena polovalbovou mansardovou střechou krytou eternitem. Na ose průčelí je umístěn vstup s původními plechovými dveřmi a pod střechou obdélné okénko. Stavba s pohledově se uplatňujícím režným zdivem je v horní části zdobena strukturovaným pásem cihelné římsy s motivem konzolek. Pod římsou na boční straně je vetknuta kovová konzola pro isolátory. V interiéru jsou dochované původní prvky vybavení. Jde o funkčně typizovanou stavbu z doby realizace elektrizačního programu v Československu. Architektonické ztvárnění klade důraz na strukturu režného zdiva s motivem nyní obnovované dlátové střechy.