tvrz - tvrziště Komárka, archeologické stopy

Nepravidelně trojúhelníkovitá akropole chráněná z východu až severoseverovýchodu korytem Novohradky, na ostatních stranách systémem jednoduchých, případně zdvojených příkopů a valů. Lokalita je atypická tím, že se nachází na konci "ostrožny", která se ale snižuje směrem k jihu, k řece a zde využívá vyvýšeného místa. Výsledkem toho je, že okolní stráně jsou vyšší než místo, kde se nachází tvrz. Na severozápadě, západě a jihu byly vyhloubeny dva příkopy a před nimi navršena valová tělesa. O podobě tvrzní zástavby je zřejmé pouze to, že šlo alespoň zčásti o stavby kamenné.