tvrz, zřícenina

První panské sídlo v Pomezné vzniklo jistě již ve 13. století za Markhausenů, jeho podoba a místo jsou ovšem neznámé. Snad ve 2. polovině 15. století bylo nahrazeno sídlem novým, vystavěným nedaleko Ohře pod mírným svahem, v areálu pozdější usedlosti č.p. 1. Jeho pozůstatkem je velká čtyřhranná kamenná věž o půdorysných rozměrech 7,82 × 7,37 m. Věž je bez střechy, stropů a podlah, vnitřních i vnějších omítek, vrcholové partie obvodového zdiva ve větších či menších objemech na jednotlivých stranách objektu schází. Stávající koruna obvodového zdiva je navíc na mnoha místech značně rozvolněná působením povětrnostních vlivů a náletových dřevin. Věž tvrze dnes, stejně jako v minulosti, dosahuje výšky tří nadzemních podlaží. Věž je podsklepená. V jihozápadním rohu přízemí je umístěn částečně destruovaný vstup na pravoúhle zalomené schodiště vedoucí do podzemí. V kameni valeně klenuté sklepení má půdorysné rozměry asi 3 × 5,5 m. Malá část klenby sklepení je propadnutá. Přízemí bylo plochostropé a vchází se do něho dveřním otvorem s valeně klenutým nadpražím. Uvedený dveřní otvor se nachází v jižní obvodové zdi. O tom, že uvedený vstup je původní, svědčí hluboký otvor pro závoru, dodnes dobře dochovaný. Interiér věže má půdorysné rozměry 5,60 × 5,15 m. Šíře zdí je v oblasti přízemí 1,17 m. Prostoru přízemí osvětlovalo jen jedno štěrbinové okénko umístěné v jižní zdi západně od vstupu. Nad přízemím byla dvě další plochostropá patra. Původní 2. NP prosvětlovala trojice střílnových okének. Ta jsou středově osazena v jižní, východní a severní zdi. 3. NP obsahuje v současnosti čtveřici střílnových okének, po jednom na každé stěně. S jistotou lze však konstatovat, že ve 3. NP existovala minimálně na jižní straně původně dvojice okének. Před jihovýchodním nárožím věže tvrze se nachází další sklep. Jeho půdorysné rozměry jsou asi 3 × 6 m. Vstupní schodiště do tohoto sklepa je zavalené, propadlá je i jižní část kamenné valené klenby sklepa. Orientace podélné osy popisovaného sklepa je přibližně sever – jih. Vstupní portálek oddělující přístupové schodiště a prostoru sklepa je kamenný, jednoduše řešený, provedený v klasicistním duchu. Vpravo od něj se nachází cihelná nika zaklenutá segmentem valené klenby. Východně od objektu tvrze, za prostorem zcela zaniklé budovy, se nachází příkop, snad náhon. Jeho směřování je sever – jih. Dno má ploché a jeho stěny jsou vyzděné kamenem.