tvrziště Branovice

Branovice se v písemných pramenech poprvé objevují roku 1396, ale teprve k roku 1535 se uvádějí jako sídlo Albrechta Býšovce z Býšova. V 16. a 17. století se jako majitelé vystřídaly rody Čabelických ze Soutic a Malovických na Proseči a Pošně, až se roku 1672 stávají součástí schwarzenberského statku Bzí. Od 16. století se písemné zprávy již vztahují k rezidenčnímu dvoru SZ od tvrze. Tvrziště leží v nadmořské výšce 445 m na J svahu klesajícím k levostrannému přítoku Děkanského potoka, ves Dobšice je od lokality vzdálena asi 1 km směrem na JV. Na drobné vodoteči zde byly vybudovány tři kaskádovitě uspořádané rybníky, tvrz se nacházela na ostrůvku v prostředním z nich. Ostrůvek má nepravidelně kruhovitý tvar a leží v SZ rohu lichoběžníkovitého rybníka o rozměrech cca 50 x 40 m. Ostrůvek má ploché temeno 14 x 12 m vyvýšené asi 3 m nad hladinou rybníka. Na sesuté J stěně ostrůvku jsou patrné zbytky zdiva z lomového kamene. Celá situace tvrziště byla patrně pozměněna novověkými úpravami.