tzv. Stará nemocnice

Areál tzv. Staré tišnovské nemocnice je situován na východní straně obce pod návrším Klucanina. Jedná se o objekt nepravidelného tvaru na přibližném půdorysu písmene U, jehož forma je složena z celkem tří, proporčně odlišně koncipovaných a vzájemně propojených traktů. Základ jižního křídla tvoří masivní kamenný sokl, přecházející v nárožích do úrovně 1. patra, kde je zakončen průběžnou kordonovou římsou završenou stříškou krytou bobrovkou; hmotu zdiva prolamují v 1NP půlkruhová okna přecházející i do představené přízemní obdélné části na jižní straně, masivní okenní šambrány lemují pravoúhlá okna ve 2NP, ve 3NP jsou zasazena do líce fasády. Valbová střecha navazuje na výrazně vyloženou korunní římsu. Kombinace půlkruhově zaklenutých a pravoúhlých otvorů oken a vstupů přechází i do dalších dvou křídel, u nichž ovšem ustupuje masivní kamenný sokl v přízemí. Západní křídlo široce navazuje na jižní v jeho ose, na vnitřní (východní) straně pak před napojením severního křídla odskokem ustupuje. Obdobně šířkově dimenzované severní křídlo navazuje na západní v mírném odskoku i na vnější straně a naopak je zde akcentováno mírně z osy umístěným polygonálním útvarem bočního schodiště zakončeného helmicí barokního vzhledu. Na východní straně se k tomuto křídlu posléze přimyká pravoúhlá hmota pozdější přístavby, novodobě pozemkově oddělené jiným parcelním číslem.