uhelný důl hlubinný Jan

Soubor objektů hlubinného uhelného dolu Jan se nachází v centru areálu bývalého dolu Jan Šverma Žacléř ležícího v katastrálním území Lampertice - severovýchodně od města Žacléř. Objekty se nachází přímo v centru dobývacího prostoru Žacléř. Těžní budova stojí na pozemku st. parcely č. 318 v podélné ose ve směru východ západ. V podélné ose budovy stojí na stejné stavební parcele také ocelová těžní věž, která je přímou součástí těžní budovy. západně od těžní budovy stojí na pozemku st. parcely č. 249 stejným směrem orientovaný, z os těžní budovy mírně vychýlený, objekt strojovny, v němž je osazen těžní stroj. Východním směrem kolmo na osu těžní budovy stojí na pozemku st. parcely č. 259 objekt úpravny uhlí. Objekt úpravny spojuje s těžní budovou spojovací krk, na jižní straně je těžní budova propojena spojovacími mosty s objektem šaten se sprchami a cáchovnou (není předmětem ochrany) a s těžní budovou jámy Julie (nemovitá kulturní památka r. č. 50666/6-6161). Další objekty se nacházejí jižně a jihozápadně od těžní budovy dolu Jan. jedná se o objekty, které nejsou předmětem ochrany (např. bývalé zásobníky na uhlí). Předmět ochrany: 1/ Objekt strojovny bez čp. na pozemku st. parcely č. 249 se dvěma jednoúčelnými portálovými jeřáby ve strojovně a v měnírně a těžním strojem typu 2B 6035 skládajícího se z lanového bubnu, stanoviště strojníka se všemi svými součástmi (prosklená ocelová konstrukce, ovládací mechanismy s pákami a hloubkoměrem s ukazatelem hloubky, signalizační a dorozumívací zařízení), napájecího systému Ward-Leonard se všemi svými součástmi (generátor pro výrobu stejnosměrného proudu s budiči, kompletní soustava rozvodných a pojistných skříní ve strojovně i v měnírně), ovládacího, převodového a mazacího mechanismu v suterénu strojovny. 2/ šachetní budovy bez čp. na pozemku st. parcely č. 318 se všemi svými součástmi a kompletním vybavením vozíkového oběhu sestávajících z rezervní těžní nádoby, stanoviště narážeče (včetně ovládacích mechanismů, signalizačních a dorozumívacích zařízení), stanoviště vedoucího vozíkového oběhu (včetně ovládacích mechanismů, signalizačních a dorozumívacích zařízení), kolejiště a řetězovkou a kolejnice v přízemí sloužící k přepravě důlního materiálu, výklopníků důlních vozů (2 kusy), posunovačů důlních vozů, čištění důlních vozů, narážecí zařízení, spojovacího mostu z cáchovny k nástupní plošině mužstva (součást nemovitosti), výtah pro jeden vůz k dopravě důlního materiálu 3/ ocelové kozlíkové těžní věže na st. p. č. 318 (součást těžní budovy) 4/ spojovacího mostu s těžní budovou jámy Jůlie nad pozemkem st. parcely č. 186 a pozemkem parcely č. 44/13 5/ úpravny uhlí bez čp. na pozemku st. parcely č. 259 se spojovacím krkem s šachetní budovou a zařízením k třídění a úpravě uhlí Pozemky bez ochrany