úřední budova - soudní budova čp. 2

Patrová čtyřkřídlá zčásti podsklepená stavba, tvořící SZ část areálu zámeckých budov na Trčkově náměstí, východní částí propojená s býv. pivovarem. Vápenná omítka s okrovým nátěrem (na vystup. článcích pod ní červené nátěry), zdivo z lomové opuky, záklenky, parapety apod. cihelné. Dispozice převážně dvoutraktová. E x t e r i é r: sokl nahrubo ohozený, profilovaná podstřešní římsa. Okna osmitabulková, dvojitá vnější v líci. Západní průčelí : 5osé, profilovaná mezipatrová římsa, nároží zaoblená. Liché osy tvoří široké, sudé úzké rizalitové mělké výstupky, v 1. a 5. ose s pilastry (v patře rustikovanými) po obou stranách (římsy se kolem nich oblamují). Okna v přízemí i patra v hladkých šambránách, v patře navíc se sarkofágovými parapetními výplněmi. Ve 2. ose přízemí portál se stlačeným záklenkem, s profilovanou šambránou, hranolovými náběžními římsakemi a klenákem, vytaženým až mezipatrové římse, cviklová plocha lemovaná lištou v horních rozích vykrojenou. Dvoukřídlé profilované dveře. Ve 4. ose se sarkofágovými parapet. výplněmi. Východní průčelí: 2osé, zčásti mezipatrová římsa. Vlevo v přízemí dveře nevodobé, v patře okno dělené do "T". Vpravo vstup do sklepů, v přízemí slepé okno s hladkou šambránou, v 1. patře šestitabulkové okno v hladké šambráně. Nad jižní částí slepý štít s hlavní římsou a nárožním pilastrem s detaily jako J, S a Z fasáda. Severní průčelí: 9osé, profilovaná podstřešní mezipatrová římsa, na nárožích a v patře za 4. osou pilastry, v patře rustikované. Okna šestitabulková v hladkých šambránách, v patře (vyjma 4. osy) se sarkofágovými parapetními výplněmi. Jižní průčelí: 8osé s členěním shodným se S a Z průčelím, osy přízemí nepravidelně posunuté, východní okno v patře sdružené. Okna přízemí dvoukřídlá šestitabulková, zčásti pod terénem v anglických dvorcích. Okna v jednoduchých šambránách, pouze v 1. a 2. ose patra parapetní výplně. Nádvoří: v přízemí přírodní škrabaná omítka s novodob. upravenými otvory na severní straně tři slepé arkády, v patře vyjma severní strany obíhá dřevěná pavlač se zbytky prosklení. Na nádvoří novodobá replika kašny, nad úrovní přízemní dřev. pergola. Střecha: valbová, krytá bobrovkami, s volskými oky a komíny z režného zdiva, členěnými římskami.