usedlost

Areál zemědělské usedlosti čp. 6 nalezneme ve střední části obce severozápadně od průjezdní komunikace a jihovýchodně od výrazného Bradleckého hřbetu. V rámci areálu je stodola umístěna jihozápadně od obytného domu a sušárna jižně od stodoly. Obytný dům obklopují udržované travnaté plochy a zbytky ovocného sadu. Na tuto část pozemků navazuje severním směrem pastvina v rozsahu historické plužiny dodnes částečně ohraničené lesním porostem Bradleckého hřbetu. Areál celé usedlosti představuje výjimečně dochovaný soubor obytného domu s hospodářským zázemím doplněným nenarušenou strukturou zemědělských pozemků. Obytný dům je charakteristickou ukázkou lidové stavby typické pro pomezí Českého Ráje a Podkrkonoší a do současnosti je pečlivě a pietně udržován v dobrém stavu a v autentické podobě bez výraznějšího narušení historických stavebních konstrukcí. Poměrně unikátní je dochování sušárny ovoce. Tyto drobné stavby po ztrátě využití představovaly nejrychleji mizející prvek vesnické zástavby. Stodola doplňuje charakter ucelené vesnické usedlosti. Velmi cenná je i nenarušená struktura historické parcelace pozemků usedlosti kopírující původní plužinový systém. Popis a dějiny okresu Lomnického od Josefa Fučíka uvádí ve svém výtahu z gruntovních knih nejstarší záznam o předmětné chalupě z roku 1697, kdy se chalupy Jiřího Novotného ujal jeho syn Tobiáš Novotný. Publikace dále zmiňuje přestavbu z roku 1796, datovanou nápisem na dnes již neexistujícím záklopovém prkně lomenice. Mapa císařského otisku stabilního katastru z roku 1843 zachycuje spalný samostatně stojící objekt ve shodné půdorysné stopě. Pozdější výrazné úpravy pocházejí z první poloviny 20. století, kdy byl objekt rozšířen o chlévy a navazující stodolu. V polovině 20. století byl z větší části vyměněn krov, přičemž mimo jiné došlo k sejmutí kabřince a záklopového prkna.