Valcha C. k. priv. továrny na sukna / tkalcovna, přádelna Tempes / Th. Beyer & syn / Sdružené barevny, a. s. / Fritsch & spol. / Moravsko-slezské vlnařské závody, n. p., Brno, závod 12 / Vlnap, n. p., Brno / Mosilana, n. p., Brno / Lanarest, a. s. / Olli Elektro s. r. o.

Soukenická valcha, provozovaná v 60. letech 19. století, se stala základem pozdější továrny. Původní valcha se nedochovala. Na jejím místě dnes stojí výrobní budovy pocházející převážně z konce 19. a počátku 20. století: třípodlažní budova prádelny a valchy, tkalcovna a úpravna a mladší haly tkalcovny z 20. let 20. století. K výrobním stavbám přiléhá halová budova bývalé kotelny s komínem a strojovna parního stroje. Stavby z přelomu 19. a 20. století spojuje užití režného zdiva v architektonickém členění fasád, typickém pro průmyslovou architekturu své doby. Nejstarší budovy, pocházející zřejmě ze 2. poloviny 19. století, uzavírají areál při jeho severní hranici. Vodní dílo bylo po ukončení provozu valchy dále využíváno, v provozu zde byla malá vodní elektrárna.