venkovská usedlost

Objekt lidové architektury s uzavřeným dvorem k jižní straně je situován nad křižovatkou silnic v Bělé u Pecky, po levé straně komunikace ve směru Nová Paka - Pecka. Stavení křížového nepravidelného půdorysu s obytnou částí (světnicí) orientovanou k jižní straně včetně uzavřeného dvora s chlévy a stodolou, půdorys stavby do dvora písm. “U“. Přístup ke stavení je z místní cesty příkrým břehem, zvýšená podezdívka domu je vystavěna z pískovcových bloků v nádvorní části a průčelí stavení včetně hospodářských budov vyrovnává svažitost terénu. Kryté zápraží o šíři cca 1 m, upravené z pískovcových plochých desek, částečně nadkryté přečnívající střechou se stropními trámy a okapovou vaznicí, je přístupné od místní cesty (z louky) s pěti kamennými stupni, na chodník navazuje k jižní straně kamenná opěrná zeď předzahrádky s průčelím domu. Dvoupatrová lomenice, ve vrcholu s kabřincem, který mírně předstupuje před štít, zespodu uzavřen záklopem a textem: Im namen der heiligsfell drei / faldikeit und Johan Czeravskj: ist / diesess haus erbaut Ano: 1847 / L: meister Anton Konel /. Podle dochovaného zápisu v Pozemkové knize KÚ pro Královéhradecký kraj, prac. KÚ Jičín, se první zápis k objektu č.p. 1 v Bělé u Pecky vztahuje k datu 1. 3. 1879, dům vlastnil Josef Záveský, odevzdací listinou byl určen výměnek Kateřině Čeřovské (zemř. 1920). Lomenice předstupuje před roubenou obytnou stěnu, dělena do dvou polí, vrchní patro klasovitě bedněno se dvěma kulatými vyzíry, spodní pole uprostřed se svislým bedněním a dvěma odvětrávajícími obdélnými okny s obvodovým laťováním, po stranách sedlovité bednění, prkna široká s přelištováním spar, vrchní pole štítu mírně předsazeno, odděleno profilovanými vodorovnými trámky, zdobena obloučkovým ornamentem. Průčelní strana světnice se dvěma okenními osami, dvě okenní osy taktéž po okapové straně objektu. Nárožní spoje roubených stěn s přeplátováním úplným s ozubem, „na zámek“. Roubené stěny zpevněny kleštinami. Vstup do domu z částečně krytého zápraží od východní strany, vstupní jednokřídlé dřevěné dveře uchyceny na kovových hácích zárubní, v nadpraží s úzkým zapuštěným světlíkem děleným na tři pole. Okna orámována jednoduchými dřevěnými šambránami jsou dělena do kříže. Zadní trakt obytného domu (vpravo od vstupních dveří) s komorou. Na obytnou část kolmo navazují budovy chlévů, vystavěné z pískovcových opracovaných bloků, podokapní stěny dozděny cihlami se vstupy do chlévů s kamennými ostěními, mezi dveřmi obdélná okna s kamenným ostěním. V nároží obytného domu a chlévů vstup do sklípku, který je vestavěný do stráně směrem k severní straně, s valenou kamennou klenbou. Dvůr je uzavřen od východní strany menší stodůlkou, průčelní štít orientován k jižní straně, o dvou polích, vrchní pole vějířovitě bedněno, spodní pole o obdobným členěním jako u štítu chalupy. K západní straně přistavěna malá světnička (výměnek), částečně roubena, k západní straně vyzděna cihlou a lomovými kameny se zbytky omítky, štít o dvou polích, ve vrcholu s kabřincem, horní pole klasovitě bedněno, spodní pole se svislým bedněním a přelištováním spar. Krov stavení sedlový, hambálkový, bedněný, původně štípaný šindel byl po r. 1920 překryt eternitovými šablonami (nad obytnou částí), krytinou střechy hospodářských budov je betonová taška s drážkou uchycená na latích. Interiér: Průchozí chodba ve směru JV – SZ, po levé straně vstup do prostorné světnice se třemi stropními trámy, původně na stropě poval, který byl později omítnut. Prostorná místnost s rozměrným sporákem po pravé straně vstupu, v zádveří (vystavěný koncem 19. století), v chodbě dochována pekařská pec s kovovými dvířky pro obsluhu. Prostorná místnost světnice dříve sloužila jako zájezdní hostinec. Průchozí chodba s pokládkou keramické dlažby šestiúhelného tvaru (pravděpodobně položena kolem r. 1920), dříve v síni byly položeny pískovcové ploché desky. Naproti vstupním dveřím přímý dřevěný žebřík se vstupem na půdu, vstup krytý dřevěnými otevíratelnými dveřmi. Z průchozí chodby po levé straně (za světnicí) vstup do komory, výměnku, přistavěného k západní straně.