venkovská usedlost

Uzavřená čtyřstranná dvorcová usedlost sestává z novějšího zděného obytného stavení se sýpkovým polopatrem, na ně kolmo navazujících chlévů, s nimiž je na protější straně dvora paralelní původní obytné stavení převážně roubené. Zadní část dvora uzavírá mohutná roubená stodola za chlévy a vedle ní stojící podstáj za zadní částí staršího obytného stavení. Obytné stavení má pouze zčásti dochovanou starší dispozici. Patří k ní vstupní síň, od níž napravo leží velká světnice a za ní ve druhém traktu kuchyně světnička, nalevo ve dvorním traktu komora, za ní jsou další části vyřezány, můžeme však předpokládat existenci chodby, propojující síň s chlévem. Chlév ve čtvertém dílu půdorysu dnes není oddělen od ostatního prostoru domu. Ze síně vede schodiště do patra a sklepa. V patře z velké části vyřezány příčky dělící komory. Nad třetinou světnice v čele domu pouze nadroubení - nepřístupné. Srub převážně z nehraněných trámů, stěny a síně zevnitř opatřeny silnější vrstvou hliněné omazávky. Stropy trámové s prkenným záklopem. Kuchaně se světničkou měly původně obdobné klenby, jako jsou dochovány v čp.129 - tj. dva díly valené klenby se středním pasem v kuchyni a placka ve světničce. V patře portál komory s nadpražím s okosem zdobeným červenými geometrickými motivy. Pozoruhodné dochované okno síně vedle vstupních dveří je opatřeno dřevěnou okenicí sklopnou v točnici. Na okenici zvenčí vyryto datum 1869. Roubená část domu je datována na průvlaku v síni letopočtem 1787 - vedle řádně vyřezaného nápisu je náčrt téhož letopočtu červenou barvou. Tomuto datu můžeme pravděpodobně přiřadit celou roubenou část, přestože světnicebyla sroubena jako samostatný blok. Ke stejné stavební etapě patří i krov se štítem svisle bedněným s podlomením a polovalbou. Na stejném půdorysu byla pak započata nedokončená zděná přestavba domu. Roubená zadní část dvora, z níž polovinu tvoří příčně průjezdná stodola a druhou do dvora otevřená podstáj, je datována letopočtem 1797 na průvlaku pdstáje, kde je i monogram stavebníka F.G. Architektonicky výjmečnou částí usedlosti je arkádové náspí chlévů s litinovými sloupy s kompozitní hlavicí. Tato část usedlosti dle dochovaných pruských kleneb do pasů patří době kolem pol. 19. století, nebo je současná snovějším hlavním obytným stavením, které bylo datováno na vstupním portálu letopočtem 1877, který je pravděpodobně datem nedokončené přestavby celé usedlosti. Nové obytné stavení prodělalo podstatnější úpravy interiéru a fasád v nedávných letech, kdy byl vybourán i vstupní portál ( překlad s datací uložen po straně bočního průčelí světnice staršího obytného stavení. (popis J. Syrový kol.r. 1992)