venkovská usedlost - obytné stavení

Přízemní podélné stavení štítově orientované do návsi,zděné z cihel, hladce omítané, se sedlovou střechou krytou bobrovkami, štítově orientované do návsi, s klasicistní štukovou výzdobou průčelí. Z výzdoby a členění dvorní fasády se zachovalo pouze řešení vstupu a na chlévech část lisenových rámů a jediné původní segmentové okénko. Vstup tvoří mělký rizalit vymezený dvěma pilastry se segmentovým záklenkem, doplněný zubořezem a římsou, vstupní otvor má ve špaletě kamenné ostění se segmentovým nadpražím a dvojkřídlé výplňové klasicistní dveře zdobené řezbou. Hlavní pozornost byly věnována podobě štítového průčelí obráceného do ulice. Je trojosé (ve štítu dvojosé) se segmentovými okny členěnými na 8 tabulek ve vpadlých profilovaných šambránách s kamennými parapety. Průčelí člení sokl, kvádrované boční liseny, bohatě profilovaná římsa a ve štítě trojice pilastrů (na dřících zdobených motivem lichých kružeb) spojených přímou římsou a zalamovaným soklem. Okna mají plastické čabraky, ve cviklech jsou složité rozety a ornamenty. Štít lemuje mělce profilovaná římsa. Zadní štítová stěna je vyzděna z opuky, neomítaná, štít je cihelný se zbytky omítek, zdobený třemi pilastry a přímou římsou. Pilastry mají ozdobně provedené patky, dříky i hlavice, mezi nimi jsou dvě okénka v mělkých profilovaných šambránách se stlačenými záklenky a kamennými parapety se štukovými čabrakami. Plochy cviklů po stranách jsou zdobeny mělkou pásovou bosáží, horní cvikl má hladké provedení se štukovým ornamentem v ose. Štít lemuje římsová profilace. Zadní podélné průčelí je vyzděno z režných cihel, s pilastry propojenými segmentovými oblouky (celkem 5+4 pole), hlavní římsa je profilovaná. Ve 3.ose zleva v obytné části je starší trojdílné, druhotné okno, ve 4. A 5. Jsou nově proražená dvojkřídlá šestitabulková okna. 4 pole chlévů mají segmentová ležatá okénka v hlubokých špaletách. Stodola je vyzděna z režných cihel, má pilířovou konstrukci s rozpírajícími segmentovými záklenky a ustupujícími cihelnými výplněmi stěn. Uprostřed posuvná vrata, svisle bedněná ze širokých prken. Střecha je sedlová, krytá taškami.