venkovský dům

Přízemní poloroubené stavení obdélného půdorysu s průčelní podsíní, štítově orientované ke komunikaci. Podsíň s třemi profilovanými sloupky s pásky vynáší štít. Tento stavebně dispoziční prvek sloužil jako dobře prosvětlený a současně chráněný prostor pro drobnější práce nebo podvečerní sousedské besedování. Nelze opominout i ochranu oken před nepříznivým počasím. Dům má v zásadě tradiční trojdílné uspořádání se vstupem z boční dvorní strany, ale vstoupit se do něj dá i ze štítového průčelí přímo z podsíně. To je pro venkovské prostředí situace zcela neznámá a unikátní, napodobující nepochybně vzory z městského prostředí. Zajímavé je i vnitřní uspořádání domu. Severní podsíňová část domu se rozčleňuje do tří traktů, menší obytné světnice s omazaným podhledem s fabionovými okraji s odstupněním, podélně orientované síně a dvou komor. Dispozice pak pokračuje již tradičním způsobem, ve středním dílu se nachází příčně orientovaná síň v zadní části s černou kuchyní, v jižní pak velká obytná světnice. Zda jižní světnice nahradila dřívější hospodářské zázemí domu anebo byla světnicí již v době vzniku stavby zatím nelze s jistotou tvrdit. Stavení je sroubeno z hraněných trámů v nárožích svázaných tesařskými spoji na rybinu. Konstrukce krovu je hambalkové soustavy. Hambalky jsou ve středu podpírány vaznicí, která je nesena středovými sloupy vystupujícími až do hřebene, kde se pojí s konci příslušného páru krokví. Zavětrování v podélném směru tvoří pásky propojující středové sloupy s vaznicí. Samotná podsíň je ztvárněná ve formě dekorativně vyřezávaných sloupků s pásky napodobujících arkádu. Lomenice předsunutého severního trojúhelného štítu je horizontálně rozdělena do tří pásem od sebe oddělených zdobně vyřezávanými obloučkovými lemy. Nejširší spodní pásmo je členěno do šesti polí se střídavou diagonální skladbou. Vrchní dvě jsou skládána svisle. V nízkém prostředním pásmu jsou dva obdélné otvory s oblounově profilovanými dřevěnými šambránami. V domě je dosud dochována řada původních architektonických prvků, často výtvarně tesařsky či truhlářsky zajímavě provedených, např. výše zmíněné sloupy podsíně a lomenice, zárubně dveří a oken, okenní parapety, dveře se svlakovou konstrukcí zdobené polychromií, která napodobuje rámovou konstrukci užívanou ve městském prostředí, dále různá kování i jiné detaily i součásti stavby. Sedlová střecha je kryta pálenými taškami. Některé nevhodné úpravy proběhly ve 2. pol. 20. stol. v jižní světnici – přezdění části roubení, osazení trojdílných oken.