venkovský dům

Dům obdélného půdorysu v regionu s typickou třídílnou dvoutraktovou dispozicí komorochlévního typu. Je zděný z cihel se soklem z pískovcových štoků, střecha sedlová krytá pozinkovým plechem. Hlavní štítová stěna (východní) je tříosá, okna dvojitá špaletová osazená v líci se zdí, dvoukřídlá šestitabulová, původní klasicistní. Okna mají pískovcové parapety s profilací lišty a přesazené desky, nadpraží rovněž pískovcové, hladké šambrány provedené v maltě otlučeny. Štít ve spodní části rovněž tříosý, okna stejná jako v přízemí, v patře štítu dva úzké obdélné větráky s pískovcovými parapety shodnými s okny v přízemí a hladkými pískovcovými šambránami, vyplněné jsou dvoutabulovými okny. Ve vrcholu a v úhlech štítu půlkruhové paprskově členěné větráky s parapety stejnými jako u ostatních oken. Štít původně nejspíš oddělovala římsa, v cihelném zdivu jsou viditelné stopy po jejím osekání. U obou pat štítu jsou osazeny vyžlabené pískovcové konzoly. K zadní (západní) štítové stěně přiléhá pultově zastřešená dřevěná kůlna na cihelné podezdívce, štít jednoduše svisle bedněný, bednění je vcelku novodobé. Hlavnímu (jižnímu) okapovému průčelí dominuje mělký rizalit s hlavním vstupem do domu vytažený do patra s křížovou světničkou, zastřešenou sedlově v podobě střešního vikýře. V přízemí rizalitu v hluboko zapuštěném výklenku se sediles hlavní vstup do domu (do síně) s pravoúhlým pískovcovým portálem profilovaným odstupňovanými lištami, na přesa-zených patkách reliéfy kopretin, ve vrcholu klenák s reliéfem zakrytým plechovou cedulkou s udáním čp. Vstupní dveře dvoukřídlé rámové s kazetovými výplněmi, spodní výplně zvýrazněné diamantováním, horní květinovými reliéfy. Obě křídla završují římsy v podobě kladí neseného konzolami a trojúhelného tympanonu. Dveře jsou původní klasicistní. Vedle vstupu pravoúhlé okno do síně ve slepé arkádě s hladkou šambránou a pískovcovým parapetem. Stlačená nadpraží arkády i vstupní niky podpírají profilované pískovcové konzoly, ve cviklech nadpražních oblouků oválné štítky – levý s nečitelným nápisem, střední s nápisem Nro, pravý s vlnovkovým podtržením číslo 263. V patře rizalitu dvě třídílná třítabulová okna, jinak stejná s okny v přízemí hlavní štítové stěny. Ve štítě rizalitu, původně rovněž odděleném římsou, obdélné dvoukřídlé čtyřtabulkové okno, po jeho stranách okna v podobě segmentových výsečí. V pravé části hlavní okapové stěny dvě okna shodná s okny v přízemí štítové stěny. V levé části zazděné okno a vstup do chléva, zmenšené okno a zazděný vstup do komory (či maštale?). Okno do chléva vyplňují skleněné tvarovky, do komory či maštale je zmenšené v podobě čtvercového okna. Obě mají hladké šambrány a pískovcové parapety shodné s parapety ve štítové stěně. Vstup do chléva s pravoúhlým hranolovým portálem ze žlutého pískovce zvýrazněným negativními linkovými paspartami a přesazenými patkami, ve vrcholu klenák s reliéfem loukoťového kola. Portál zazděného vstupu do maštale (dnes koupelny se záchodem) je stejný, pouze klenák bez reliéfu. K zadní (severní) okapové stěně přiléhají mladší pultově zastřešené kůlny. V přední části před kůlnami zazděné okno do světničky, v zadní za kůlnami okno do chléva s hladkou šambránou vyplněné luxferami a vstup do chléva. Nad vstupem do chléva sedlově zastřešený seníkový vikýř. Fasáda celého domu je otlučená na cihly.