venkovský dům

Jedná se o horský roubený dům východních Krkonoš s velkým zadním seníkovým vikýřem, je orientovaný svou podélnou osou rovnoběžně s vrstevnicemi a má tradiční trojdílné půdorysné uspořádání kombinovaného typu s chlévem a komorou v hospodářské části domu. Dům má kamennou podezdívku s odvětráním podlahy zarovnanou cihlami. Přední obytná roubená světnice je dvoutraktová, má trámový strop s prkenným záklopem z širokých fošen kladených na sraz, podlaha je z podélně kladených prken, v menším traktu světnice se docho-val kachlový sporák na litinových nohách a s jedním troubovým nástavcem, kachle jsou jed-noduché v modré barvě někdy z počátku 20. stol. Za světnicí navazuje komunikační prostor síně, na jejímž konci se nachází valeně sklenutý kamenný mléčný sklep, v síni je příčně kla-dená prkenná podlaha, strop trámový podpořený průvlakovým trámem s fošnovým záklopem na sraz olíčený vápenným nátěrem. Mléčný sklep vystupuje z obdélníkového půdorysu domu směrem do stráně, svrchu je kryt tzv. velkým seníkovým vikýřem se sedlovou střechou. Hos-podářskou část domu tvoří roubený chlév a menší roubená komora. Komora i chlév jsou pří-stupné ze síně, chlév pak ještě z prostoru dřevníku, který obíhá kolem hospodářské části domu v půdorysu písmene „L“. Dřevník byl dříve nepochybně rámové konstrukce obedněné svisle kladenými prkny, nyní je přezděný z plynosilikátových tvárnic. Střecha domu je sedlová, původní krytinu tvořil dřevěný šindel, později lepenka ve svis-lých pásech s charakteristickým napojením pomocí latí trojúhelníkového průřezu. Krov je nový, zhotovený jako kopie předchozího včetně tesařských rybinových spojů, trámy jsou ruč-ně hoblované, krov je hambalkové konstrukce se středovou vaznicí podpořenou svislými stoj-kami. Stávající krytinu tvoří asfaltová lepenka v pásech. Hmota komínu je v nadstřešní části provedena z režného cihelného zdiva uprostřed s římskou. Zápraží je kryto přesahem stropních trámů s profilovanými konci zhlaví. Roubená kon-strukce je z vnějšku obložena vodorovným širokým prkenným bedněním imitujícím roubení, nároží jsou kryta svislými fošnami. Výplň mezi trámy roubené konstrukce tvoří napěchované hoblovačky přetažené vápennou maltou. Okenní otvory mají zevnitř fošnové profilované pa-rapety, zvnějšku původní prkenné profilované obložky chybí, instalovány jsou pouze provizorní bez profilace. Okna ve světnici jsou jednoduchá, dvoukřídlá ven otevíravá bez vodorov-ného členění, dle uchycení zapuštěnými válcovanými závěsy pocházejí z poloviny 20. stol. Starší hodnotné okno se dochovalo ve chlévě, je jednoformátové, na pevno usazené, členěné do šesti tabulek, s profilovanými obložkami a parapetem. V interiéru se dochovaly hodnotné truhlářské výplně dveřních otvorů – většinou rámové konstrukce s vpadlými výplněmi osaze-né krabicovými zámky s klikami a historický nábytek. Štíty domu jsou nově provedené v kopii předchozích, jsou prkenné s jedním odstupněním, spoje prken jsou provedeny jako u šindelové krytiny – na jedné straně drážka, na druhé ostří. Tímto šindelovým spojením je řešen i vodorovný obklad roubené konstrukce. Barevnost do-mu je pojednána v kombinaci okrové olejové barvy s bílou, může pocházet již z doby realiza-ce vodorovného bednění, tedy někdy ze závěru 19. stol. Pro zdejší lidovou architekturu je tato až poněkud pestrá barevnost velmi častá. Zápraží a terén vyrovnávající zídka je vyskládána z místního kamene tradičním způsobem „na sucho“.