venkovský dům

Jedná se o podélně ke komunikaci přiložený patrový dříve nepochybně celoroubený vápnem olíčený venkovský dům obdélného půdorysu vystavěný dle vročení na záklopovém prknu v roce 1808 tesařským mistrem s iniciálami J. P., stavebníkem byl krejčí pan Kupec. Dům s boční pavlačí vysazenou na přesahu stropních trámů přecházející do čela objektu patří k širokému okruhu severočeského domu tzv. soboteckého typu. Objekt má v přízemí i v patře doposud zachované tradiční trojdílné půdorysné uspořádání komorového typu, s čelní světnicí, síní a komorami ve třetím dílu dispozice. Stropy jsou trámové záklopové, většinou omítané včetně trámů. Velmi hodnotný a ojedinělý strop se nachází ve světnici, je členěn do několika polí ve štuku s orámováním s dovnitř vykrojenými rohy. Černá kuchyně v síni byla již v minulosti adaptována na tahový komín. Za domem příčně navazuje pilířový hospodářský chléva a kolny s bedněnými výplněmi zastřešený pultovou střechou s krytinou z drážkových cementových tašek, která nasedá na bedněné polopatro. Chlév má zajímavé zastropení v podobě opracovaných trámů do kolejnice. Na straně odvrácené od komunikace probíhá za domem v podélném směru chodba, z níž se dá vstoupit do dvou klenutých pískovcových sklípků zapuštěných do protějšího svahu. Chodba je krytá pultovou střechou, která navazuje na sedlovou střechu hlavního objektu protažením krokví. Objekt má sedlovou střechu s pokryvem eternitových na koso kladených šablon v šedé barvě na vodorovně kladené prkenné bednění. Původní krytinou byl pravděpodobně slaměný došek. Krov je jednoduchý, hambalkové soustavy, o jedné úrovni hambalků s plátovanými spoji, typologicky odpovídající venkovským stavbám z přelomu 18. a 19. stol. V objektu se také zčásti dochovaly řemeslně hodnotné truhlářské výplně okenních a dveřních otvorů. Okna a dveře v patře mají pro místní region typické zdobně profilované nadpražní, nadokenní a podokenní římsy čerpající z období renesančního tvarosloví. Lomenice je vodorovně rozdělena na tři střídavě a svise skládané pásy z překládaných prken doplněných vyřezávanými lištami a římsičkami, vrchol střechy seřezává valbička se vzácným záklopovým prknem bohužel už s téměř setřeným nápisem a znaky krejčovského řemesla. Díky profesoru J. Trejbalovi a jeho fotodokumentaci známe přesnou podobu záklopového prkna včetně textu: „S pomocí Boží vystaven dům tento z nákladu pana Kupce, souseda poctivý obce Makvartice, Svatý Floriane chraň od ohně dům tento i tuto poctivou obec ode všeho zlého. Dne 30. Juni L. P. 1808 J. P.“ Příslušnost majitele ke krejčovskému cechu dokládaly prostřed nápisu malované nůžky. Objekt je nově v majetku obce, je ve stabilizovaném stavu. Prozatím bez využití.V současnosti bez využití. V plánu je obnova objektu tradičními technologiemi s návratem k celoroubené podobě a využití k expozičním a muzejním účelům.