venkovský dům

Přízemní stavení s nízkou podezdívkou, z pískovcových kvádrů. Z cihel zděna polovina jižní stěny a téměř celá stěna východní, v jejím středu přizdívka z moutných pískovcových kvádrů. Roubení provedeno na rybinu, v současnosti spáry nevymazány. Severní stěna s jednou sdruženou okenní osou, okna jednoduchá, dělená křížem, otvírána ven. Lomenice dělena na dva pásy, svrchní bedněn do stromečku, spodní dělen ozdobně řezanými lištami na tři části, krají bedněny diagonálně, kolmo k střeše, střední svisle s otvíratelným svisle bedněným čtvercem s čtyřlistým okénkem. Od roubení lomenice oddělena ozdobně vyřezávanou lištou. Západní stěna opatřena severně oknem podobným severní stěně, jižněji vstup do objektu, který se nejjižněji rozšiřuje. Jižní stěna opatřena v roubené, západní části t. č. nezaskleným cca čtvercovým oknem, ve zděné části pak širokým zdvojeným oknem o třech vertikálních křídlech, otvíraných dovnitř. Lomenice bedněna svisle s lištami, vprostřed cca čtvercové okénko. V jižní části západní stěny drobné obdélné okénko. Střecha sedlová s mansardou nad jihozápadním rozšřením objektu s polovalbou kabřince na severu. Krytinou ekologický eternit, novodobá krovní konstrukce hambalková. Interiér: Vstup ústí do rozměrné chodby, východně dvě drobnější zděné prostory, severně světnice přes celou šířku dispozice, jižně dvojice dronějších prostor. Objekt podsklepen jednou příčně orientovanou prostorou zaklenutou segmentem; omítané cihlové zdivo. V jihozápadní části parcely postaven cihlový patrový špýchar, bez omítky, v havarijním stavu, nechráněný, nepříliš velké památkové hodnoty. Jižní stěna proražena drobným okénkem v patře, východní v přízemí otevřena obdélným portálem s jednoduchým kamenným ostěním, vedle zazděné okénko, v patře nad portálem stejně velký obdélný otvor s dřevěným ostěním. Severněji nižší nepřístupný přístavek s viditelným povalovým stropem, jižně zcela otevřený, severněji zůžený s obdélným oknem a drobným okénkem. Střešní plochy špýcharu sedlové, krytinou betonové tašky.