věžový vodojem

Předmětný objekt je věžová stavba továrního vodojemu. Jedná se o válcové těleso vodojemu vynášené soustavou šesti železobetonových hranolových pilířů, které jsou ve dvou úrovních horizontálně spojeny segmentovými železobetonovými oblouky. Vlastní dřík vodojemu tak vytváří půdorysně šestiboké těleso, výškově dělené vodorovnými prvky na dva segmenty. Horní segment je dále dělen vždy dvojicí svislých pilířů a dále pak ve dvou třetinách své výšky dvojicí vodorovných prvků. Na této nosné soustavě je usazena železobetonová deska, jejíž okraje jsou vysazeny na odstupněných dvoulaločných krakorcích. Středem otevřeného dříku je vedeno sdružené válcové těleso pro potrubí napouštěcí, vypouštěcí a přepadové. Kolem osy tohoto kolektoru je vinuto šnekové schodiště pro přístup do vodojemu, jeho spodní část absentuje, zbývající je v havarijním stavu. Samotné těleso vodojemu je válcové, zastřešeno je kuželovou střechou pokrytou jednoduše kladenou pálenou taškou bobrovkou ukončenou segmentem. Zdivo vodojemu je konstruováno z dvojího materiálu – nosné prvky představují pilíře z plných cihel, které předstupují líci zdiva a člení vodojem na způsob pilastrů. Zbývající výplňové plochy jsou zděny jako odlehčené z dutých radiálních cihel. Po celém obvodu vodojemu jsou pod hlavní římsou otevřena nevelká čtvercová okna, výplně jsou neotevíravé, tvořené jednoduchým dřevěným rámem příčlemi děleným na čtyři stejné tabulky. Fasáda kupy vodojemu je rytmizována pilastry, jejichž plocha je členěna vpadlými čtvercovými kazetami, ve kterých se střídají reliéfně vystupující útvary čtverce nebo rovnoramenného kříže. Plochy zdiva jsou dále členěny výškově obdélnými vpadlými poli, v jejichž horní třetině jsou provedeny oktogonální keramické kazety s reliéfním motivem vázy s rostlinnou vegetací. Vnější omítky jsou dochovány částečně, jejich svrchní vrstva byla původně řešena jako hrubě strukturovaná pohledová omítka, hladké byly pouze plochy pilastrů a obdélných vpadlých polí. Na jižním průčelí vodojemu je osazen kovový vodoznak. Interiér objektu byl v době ohledání stavby vzhledem k poškozenému schodišti nepřístupný, proveden byl tak pouze průzkum vnějšího pláště stavby a náhled okenními otvory ze zdvižné plošiny.