vila továrníka Přibyla

Vila továrníka Ferdinanda Přibyla je součástí rozsáhlého areálu, bývalé přádelny, situovaného na jihozápadním okraji města Slaný v části, která se dnes nazývá Kvíček (dříve Malá Kvíc). Jeho složkami jsou tovární hala s komínem a dalšími technicko-správními budovami, vila, domek správce a rozlehlý park. Areál, nepravidelného tvaru s podélnou osou ve směru jih-sever, je na východě vymezen ulicí K. H. Borovského, na severu umělým vodním korytem a na jihozápadě železniční tratí. Rovinatý terén v severní části protíná Červený potok. Jihozápadní část areálu byla vyhrazena pro provoz přádelny. Byla zde vlastní továrna, komín, kotelna a další technické a správní objekty (tato část areálu nemohla být předmětem řízení k prohlášení kulturní památkou). Soukromému účelu byla určena severovýchodní plocha s vilou, domkem správce (neprohlášeno kulturní památkou) a parkem, oddělená od továrního prostoru dnes torzálně dochovaným jednoduchým pilířovým plotem a branou oddělující areál od ulice K. H. Borovského. Rozlehlý, původně romanticko-krajinářský park (jehož koncept se dochoval pouze fragmentárně) zaujímá dlouhý pás západně od budov. Památkově chráněna je vila s historickým oplocením a náležejícími pozemky a část parku (na parcelách parc. č. 337/10, 341/3).