vodárna

Dvoupatrová solitérně do mírného svahu vsazená historizující budova vodárny nad bývalým náhonem. Pod domem protéká voda úzkého ramene Chrudimky. Hlavní úzké dvouosé průčelí, vymezeno 2 nárožními a 1 středním, jednou odstupněnými před fasádu předsazenými, opěrnými pilíři z neomítaných kamenných kvádrů , je obráceno k jihu. Na nárožích pilíře vrcholí dekorativními vížkami nad úrovní střechy, v centrální ose se v úrovni štítu mění v náznak pilastru vybíhající v obdobnou nízkou vížku nad hřebenem. V parteru dva kamenné hrotité novodobé portály s vraty. Plocha 1. patra je plná, nečleněná. Plochu 2. patra průčelí prolamují čtyři, po dvou k sobě sdružená, okna, s podokenními a nadokenními kamennými římsami. Ve štítu kamenná deska s orlicí. Dispozice interiéru: V patře kolmo chodba, z ní proti schodům vstup do obdélné místnosti, dál vých. směrem další obdélná místnost předělená příčkami. Z chodby na jih vstup do místnosti klenuté českou plackou osvětlené oknem ve velmi hlubokém ostění – už vlastně jakási chodbička o délce zhruba 2 –3 m. Další část patra je přístupná z východní strany objektu po venkovním schodišti jdoucím po svahu do 1. patra, vstup do chodbičky, z ní dveře do obdélné místnosti. V jihových. rohu dispozice schody do 2. patra při východní zdi , ve 2. patře chodba s vestavěnými příčkami. Z chodby na sever vstup do prostoru dřevěného vřetenového schodiště na půdu a dolů do 1. patra. Na západní straně byt 1 +1 (2 obdélné místnosti), na jih orientován byt 2 +1 s ústřední čtvercovou halu. Přízemí – částečně zakousnuté do svahu – slouží jako sklepy a dříve zázemí technického provozu. Vstup ze západní strany do valeně klenuté chodby, nalevo čtvercový prostor klenutý valeně s výsečí u vchodu. Napravo obdél. místnost klenutá. Z chodby na východ vedou dveře do prostoru s dřevěným vodárenským kolem.