vodní kanál Opatovický

Severně od Opatovic nad Labem odbočuje nad jezem uměle vybudované koryto kanálu (původně zván “Velká strúha”), zčásti kopírující prastarý říční tok Labe, které pův. ústilo jižně od Bohdanče (kol.1498). Do r. 1513 kanál prodloužen na západ až k Semínu.Původní délka 34,42 km. Kanál vede přes Opatovice, Čeperku, Podůlšany, po jižním okraji Starých Ždánic, západně kolem rybníka Oplatil, jižně kolem Bohdanečského rybníka (sev. od Lázní Bohdaneč), sleduje jižní okraj obce Neratov a východní obvod Přelovic, kolem Výrova a po severním okraji obce Břehy, dále vede Semínem a jižně od něj se korytem slepého ramene stáčí k ústí do Labe (tzv. starý kanál). Jižně od Semína z něj byl koncem 19. stol. jako odbočka vybudován kratší průkop do Labe (tato část není předmětem ochrany). Nynější délka toku 32,69 km. Hlavní regulátor přítoku: tzv. Ždánické stavidlo v Opatovicích a stavidlo v Bohdanči (možnost uzavření západní části kanálu a převedení vody do tzv. Rajské strúhy (snad pozůstatek původního koryta před rozšířením kanálu). Koryto proměnné šířky (od 15 m u vtoku do 2,5 m u ústí) průměrné hloubky 1,5 m je vedeno v terénu tak, že má často podobu přirozených říčních meandrů s břehy zpevněnými kořeny stromů, ojediněle s kamenným opevněním. Dno zejm. v záp. části na písčitém podloží bylo zpevňováno jílovou vrstvou. Po celé trase jsou četná slepá ramena, většinou je kanál vyhlouben v zemi, jen v úseku od Neratova po silnici Živanice - Břehy je veden v násypu nad terénem. Do kanálu se napojovala řada menších struh, na několika místech se voda i křižovala: původně dřevěným akvaduktem překonává Sopřečský potok . Na březích různé druhy vzrostlé zeleně, včetně aleje z Běhů do Semína (v druhovém složení lípa, vrba, olše, jasan, dub, topol aj.).