vřídlo

Jedná se o válcovou drobnou stavbu, která je posazena na výrazně předsazený kubický podstavec. Vlastní stavba je uvozena mírně předsazeným soklem, ukončeným profilací a zakončena je korunní římsou ve tvaru kladí. Kladí má nevýrazný architráv, vlys se střídajícími se triglyfy a metopami a výrazně profilovanou římsu. Vertikálně je stavba členěna osmi pravidelně rozmístěnými pilastry do osmi polí. V jihovýchodním poli, obracejícím se k lázním, je umístěn vysoký obdélný dveřní otvor s půlkruhovým záklenkem, který obíhá plochá šambrána s páskem a klenákem ve vrcholu oblouku. Dveře vstupu jsou dřevěné jednokřídlé, rámové konstrukce, která dělí plochu na horní a dolní čtvercové pole s mezilehlým polem obdélným. V záklenku otvoru je umístěn prosklený nadsvětlík, oddělený od dveří profilovanou římsou. Dvojice polí po stranách vstupu je prolomena shodnými obdélnými okenními otvory s půlkruhovými záklenky s plochou šambránou s páskem a klenákem ve vrcholu. Dřevěná dvojitá okna jsou dělená poutcem v jedné pětině odshora (v úrovni paty záklenku) na spodní dvoukřídlé pole s křídly, dělenými příčlemi do čtyř tabulí a na horní dvoukřídlé pole s nečleněnými křídly. Zbylá pole jsou bez otvorů. Objekt kryje zvonová střecha, oddělená výraznou římsou od vrcholové plné lucerny. Střechu pokrývá do malty kladená pálená střešní taška bobrovka atypického formátu s hřebenáči v osminách obvodu.